Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 3 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


5 روز ديگر، جنايتي ديگر
چگونه اعتراض خود را به اطلاع رسانه ها، مجامع بين المللي و مدافع حقوق بشر برسانيم؟
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


اگر مراحل قيد شده در پايين اين متن را  انجام دهيم، مجامع سياسي Ùˆ مدافع حقوق بشر کمتر مي توانند بهانه آورده، Ùˆ بيشتر مجبورند Ú©Ù‡ عمل کنند:
1- براي تأثيرگذاري حداکثر هر کدام از امضا کنندگان بايد مستقيما با آدرسهاي داده شده در زير تماس گرفته (اي ميل کافي است)، و در يک نامه دليل خود براي دفاع از حقوق حقهء ولي الله فيض مهدوي را ارائه دهند.
2- لينک به متن پيشنهادي نامه به زبان انگليسي در زير همين متن گذاشته شده است. بالاي متن نامه، اسم و آدرس خود را اضافه کرده و سپس متن را به آن نهاد سياسي /حقوق بشري ارسال (اي ميل) کنيد.
3- براي اينکه آنها حداکثر اطلاعات لازم براي اقدام فوري را در دست داشته باشند، همراه نامهء خود يک کپي از فراخوان ديدگاه (به زبان انگليسي)، يک کپي از پيام فيض مهدوي (به انگليسي)، به صورت يک «دوسيه» در اختيار آنها قرار دهيد (همه اين نامه ها را ضميمه اي ميل خود کنيد).
4- توضيح براي دوستاني که استفاده از کامپيوتر و مطالب در ديدگاه را خوب نمي دانند: روي لينکي که در پايين همين متن است کليک کنيد. پس از ورود به صفحه، روي علامت «چاپ» در پايين آن صفحه کليک کنيد تا متن بدون حاشيه ديده شود. آنچه را که مي بيند کپي کرده و در يک صفحه «
Word office» وارد کنيد، متن ها را پس از ويرايش (اضافه کردن اسم و آدرس خودتان) به عنوان يک دوسيه در کامپيوتر حفظ کنيد. حال به صورت «ضميمه» به آدرس اينترنتي نهاد ها و رسانه ها که در زير متن آمده، اي ميل کنيد.

5- شايد اين پروسه چند لحظه از شما وقت بگيرد، ولي اين مرحله لازم است Ú©Ù‡ انجام شود. امضا کردن فراخوان به تنهايي کافي نيست. خواهش مي کنم فکر نکنيد Ú©Ù‡ «ديگران دارند ارسال مي کنند، احتياجي به ارسال نامه من نيست». ارسال هر نامه به مساله فوريت بيشتري مي دهد. 
5- براي اينکه مجامع سياسي و مدافع حقوق بشر بتوانند به وظايف خود دقيق و بنا به ضوابط و موازين شان عمل کنند، خواهش مي کنم اسم و آدرس و شماره تلفن خود را در بالاي نامه قيد کنيد (اين اطلاعات در نزد آنها کاملا محفوظ مي ماند. در اين يک مورد آنها قابل اعتماد هستند). اين باعث مي شود که آنها بدانند با يک فرد حقيقي طرف هستند، و در نتيجه آنها ملزم به عمل مي شوند. (مي بخشيد که توضيح واضحات مي دهم).
6- اعتراض مکتوب خود را به روزنامه ها، رسانه ها، و وکلاي پارلمان ارسال کنيد. بايد با حداکثر توان از اين 6 روز استفاده شود. اگر فيض مهدوي قرار است کشته شود، نگذاريم در سکوت به قتل برسد.
7- لطفا اگر به اين نهاد ها اي ميل کرديد، يک کپي از ايميل را هم به آدرس فراخوان ديدگاه ارسال کنيد.
didgah300@yahoo.co.uk
8- با تشکر، به اطلاع هموطناني که از ايران حمايت کرده اند مي رسانم که اسامي آنها به عمد وارد سيستم نشده است.
9- تعدادي امضا به آدرس اي ميل ديدگاه ارسال شده که هنوز وارد سيستم نشده است. از آنجايي که وقت کم است، از دوستان خواهش مي کنم که مستقيما از طريق فورم فراخوان در سايت، حمايت خود را ثبت کنند. برخي از امضا ها کامل نبوده اند – مثلا حرف اول اسم يا فاميل قيد شده بودند. خواهش مي کنم اگر اسم تان در ليست نيست دوباره ثبت کنيد.


در پايان مي خواهم از شما اجازه گرفته و چند نکته را به آنها که فراموش کرده اند، يادآوري کنم:

v       يادمان باشد Ú©Ù‡ فقط 6 روز ديگر باقي مانده، Ùˆ از اين 6 روز دو روز آن تعطيلات آخر هفته است.

v       يادمان باشد Ú©Ù‡ بوش Ùˆ احمدي نژاد Ùˆ بلر Ùˆ مرکل Ùˆ شيراک Ùˆ پوتين Ùˆ... مساله شان فيض مهدوي نبوده، نيست Ùˆ نخواهد بود، مگر اينکه مجبور شوند، Ùˆ ما مي توانيم فيض مهدوي را مساله شان بکنيم.

v       يادمان باشد Ú©Ù‡ بي بي سي Ùˆ راديو فردا Ùˆ راديو اسرائيل Ùˆ...بسياري از رسانه ها Ùˆ سايت هاي اينترنتي در اين باره سکوت کرده اند. يعني ما بايد تنها روي کارکرد خودمان حساب کنيم. Ø¨Ù‡ جز ديدگاه تنها Ú†Ù†Ø¯ سايت است Ú©Ù‡ عملا فعال شده اند. سايت «حرکت» پيش از ديدگاه فراخوان داده بود Ú©Ù‡ مطلع نبوديم. [لينک به فراخوان سايت حرکت]

v       يادمان باشد Ú©Ù‡ در اروپا Ùˆ آمريکا ميليونها ايراني زندگي مي کنند، Ùˆ ده ها سازمان Ùˆ نهاد سياسي ايراني وجود دارد. ولي ØªØ§Ú©Ù†ÙˆÙ† متاسفانه  ØªÙ†Ù‡Ø§ 1750 امضا دريافت شده Ú©Ù‡ از اين تعداد فقط 780 امضا را توانستيم اعلام کنيم.

v       يادمان باشد Ú©Ù‡ هميشه سکوت علامت رضايت نيست. امکان دارد Ú©Ù‡ خيلي ها نمي دانند بر سر فيض مهدوي Ú†Ù‡ خواهد آمد. بايد به آنها خبر بدهيم.

v       اگر به ليست اسامي امضا کنندگان Ø¯Ù‚ت کنيم، با اسمهايي روبرو مي شويم Ú©Ù‡ اصلا با مجاهدين سر سازش ندارند، اما از اين فراخوان حمايت کرده اند. از سوي ديگر خيلي ها Ú©Ù‡ مساله اي با مجاهدين ندارند از امضا خودداري کرده اند.

v       مدعيان حقوق بشر Ú©Ù‡ خبر Ø­Ú©Ù… اعدام فيض مهدوي شنيده اند اما سکوت کرده اند، آنهايي Ú©Ù‡ سنگ اکبر گنجي (Ú©Ù‡ ديروز گفته قلم طلايي حق سعيد حجاريان است) را به سينه مي زدند، يادشان باشد Ú©Ù‡ حافظه تاريخي پاک شدني نيست.

v       همه مي دانيم Ú©Ù‡ اين فراخوان در بارهء سايت ديدگاه، مجاهدين، سياست بازي، ...نيست، دربارهء ÙŠÚ© جوان است Ú©Ù‡ استوار در برابر رژيمي جنايتکار ايستاده است. اين فراخوان ÙŠÚ© سند است، سندي است حاوي اسامي انسانهايي Ú©Ù‡ براي نجات جان ÙŠÚ© اسير، پا را فراتر از تنگ نظري هاي دون Ùˆ شخصي Ú¯Ø°Ø§Ø´ØªÙ‡ اند.

v       يادمان بيايد روزي را Ú©Ù‡ ما، همهء ما چطور از ايران فرار کرديم Ùˆ مدال پناهنده سياسي را بر سينه زديم. ما، هرچند اگر امروز مليت کشور ديگري را داشته باشيم، بازهم پناهنده سياسي هستيم، Ùˆ تا روزي Ú©Ù‡ اين رژيم سرنگون نشود پناهنده سياسي خواهيم ماند. ما به آنها Ú©Ù‡ نتوانسته اند Ùˆ يا شجاعانه نخواسته اند فرار کنند مديونيم، ما به آنها متعهديم، به فرزندان آنها Ú©Ù‡ آخرين ثانيه هاي زندگي را در زندان سپري مي کنند، به آنهايي Ú©Ù‡ تنها هستند Ùˆ جهان خبردار نشد Ú©Ù‡ بر آنها Ú†Ù‡ گذشته Ùˆ Ú†Ù‡ مي گذرد، بدهکاريم. ما تا روزي Ú©Ù‡ مدال افتخار فرار بر قرار را بر سينه داريم، بايد صداي آنها Ú©Ù‡ اسيرند، Ø¨Ø´ÙˆÙŠÙ…ØŒ Ùˆ اين صدا را به گوشهاي کر Ùˆ مصلحتي مجامع سياسي Ùˆ مدافع حقوق بشر، Ùˆ آنها Ú©Ù‡ سياست را بازي دانسته Ùˆ ژتون هاي بازي سياسي شان، جان جوانان است، برسانيم.

v       يادمان بماند Ú©Ù‡ امضا کنندگان اين فراخوان، وجدان هاي آگاهي هستند Ú©Ù‡ نمي خواهند تابستان 67 ديگري پيش بيايد. انسانهايي هستند Ú©Ù‡ گامي فراتر از خواست هاي سازماني Ùˆ سياسي برداشته Ùˆ به نگرش قبيله اي پشت کرده اند.

v       خاضعانه از شاعران، نويسندگان، فيلم سازان، آهنگسازان، نقاشان، کاريکاتوريستها، Ùˆ ديگر هنرمندان خواهش مي کنم، فيض مهدوي را تنها نگذارند. اگر با متن اين فراخوان موافق نيستند، خودشان ÙŠÚ© بيانيه مشترک بدهند، اگر نمي خواهند با هم بيانيه بدهند، جداگانه موضع بگيرند، فقط سکوت نکنند.

v       خاضعانه از تمام زندانيان سياسي پيشين خواهش مي کنم وزن خود را به اين فراخوان اضافه کنند، ولي اگر در اين فراخوان اشکالي اساسي مي بينند، خود وارد ميدان بشوند. منظور نجات فيض مهدوي، Ùˆ شکستن خط قتل عام است.

v       صميمانه Ùˆ خاضعانه از تمام سازمان هاي سياسي Ùˆ مدافع حقوق بشر خواهش مي کنم، همرزم خود فيض مهدوي را تنها نگذارند. فقط 6 روز مانده است. رژيم جمهوري اسلامي قاتل است، براي نجات جان فيض مهدوي بکوشيم.

 Ù…را ببخشيد Ú©Ù‡ بيش از اندازهء کوپنم حرف زدم، اما Ú†Ù‡ کنم Ú©Ù‡ از سکوت بسياري به درد آمده ام.
علي ناظر – 6 روز به تاريخ اعدام ولي الله فيض مهدوي

لينک به صفحه نامه ها که مي توانيد به نهاد هاي حقوق بشر ارسال کنيد – کليک کنيد
براي اينکه بي بي سي و راديو فردا از اين کمپين با خبر شوند آدرس آنها هم در زير نامه ها آمده است. خوب است بي اطلاع نمانند.

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©