Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 3 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


1000 «نه» به نمايندگي «خلق در زنجير»
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


امروز تعداد امضا ها که در حمايت از فيض مهدوي ثبت شده است از مرز 1000 گذشت. هزار «نه» به رژيم، هزار «نه» به اعدام، هزار «نه» به جنايت نظام جنايتکاران.
براي اولين بار هزار نفر از گرايش هاي مختلف سياسي و عقيدتي گرد يک «خواست» هم صدا شده اند. بايد از فيض مهدوي تشکر کرد که چنين امکاني را فراهم آورد تا ما براي اولين بار مسائل را از «خود» نچينيم. «من» را خاک کنيم، تا از يک جوان حمايت کرده باشيم.
اگر به سيستم آمار و رياضيات آشنا باشيم مي دانيم که در نظر سنجي ها و براي پيش بيني اتفاقات و امکانات، «نمونه» ها را ارزيابي مي کنند، بطور مثال از هزار نفر مي پرسند که به چه کسي رأي مي دهند، و بنا به «داده ها»، نتيجه گيري مي کنند.
در عرض 6 روز اخير، 2042 نفر امضا کرده اند. از اين تعداد حدود 200 نفر از ايران بوده اند Ú©Ù‡ براي محفوظ ماندن آنها از بيروني کردن نامشان خودداري کرده ايم. تااين لحظه 1016 اسم ثبت شده، Ùˆ بقيه به علت ناقص بودن فورم ثبت نام (مثلا حرف اول از اسم نوشته شده بوده، ايميل نداشته، Ùˆ يا حرفه Ùˆ کشور فراموش شده بود) درج نشده اند. از Ú©Ù„ 2042 نفر، فقط ÙŠÚ© نفر طي ÙŠÚ© نامهء محترمانه از ما خواست Ú©Ù‡ اسمش را حذف کنيم، ايشان در بخشي از نامه شان نوشته اند « نمیدانم کدامین ,, دوست Ùˆ یا هموطنی,, Ùˆ یا  ,, مامور وزارت اطلاعات آخوندی ,,   به خود اجازه داده تا به نام دیگران دست به جعل امضاء Ùˆ چنین عمل غیر دمکراتیکی بزند. بحث اصلا Ùˆ ابدا بر سر امضاء Ùˆ یا عدم تمایل به حمایت از این زندانی سیاسی در بند نیست, بلکه به عمل غیر اخلاقی است Ú©Ù‡ صورت گرفته Ùˆ اگر اکنون  جلوی چنین اعمالی گرفته نشود, میتواند منبعد مبنائی برای ادامه ÛŒ آن باشد. تعرض به حقوق فردی Ùˆ مدنی با هر نام Ùˆ تحت هر عنوانی مذموم است Ùˆ لازم به اعتراض علیه آن.» البته ايشان خواسته اند Ú©Ù‡ اين موضوع بيروني نشود تا رژيم سود نبرد. ولي از آنجايي Ú©Ù‡ ديدگاه هيچموقع پشت پرده بازي نکرده؛ Ùˆ هيچ موقع هيچ موضوعي را از کسي پنهان نکرده، حتي اگر به ضررش باشد، موضوع را با همه در ميان مي گذارد. اسم ايشان حذف شد.
من فکر نکنم وزارت اطلاعات رژيم آنقدر بيکار باشد که از ميان اين همه اسم، اسم ايشان را انتخاب کند، چون نه مقام شاخصي در معادلات سياسي دارند و نه کسي ايشان را خارج از يک حوزه خودي ها، مي شناسد. در عين حال، من شديدا با ايشان موافقم که اين عمل «غیر اخلاقی است». به نظر من «فيض مهدوي» ها، نه احتياج به اسم ايشان دارند و نه به حمايت من و شما، اگر بر مبناي دروغ و تزوير باشد. فرهنگ آمار سازي دروغين، هميشه لو مي رود. وقتي 100 نفر در تظاهراتي جمع مي شوند و گفته مي شود 1000 نفر، وقتي 1000 نفر در جلسه اي جمع مي شوند و گفته مي شود 10000 نفر، وقتي اين آقاي محترم امضا نکرده و دوستي (چون وزارت اطلاعات مسخره است) براي افزايش تعداد اسامي اسم ايشان را بدون اجازه ايشان اضافه مي کند، همه و همهء اينها فرهنگي است که «فيض مهدوي» ها براي زدودنش جان مي دهند. و آنها به اين جوّ سازي ها احتياج ندارند.
بنا به آمار دقيق (تا حدي که امکان چک کردن داشتيم) 1016 نفر تاکنون امضا کرده اند، شايد از اين تعداد چند تايي از چشم افتاده باشد و تکرار باشند، ولي همين 1016 نفر در عرض 6 روز يک خلق را نماينده گي مي کنند.
دلم مي خواهد خيلي روشن صحبت کنم. اينها از ديدگاه حمايت نکرده اند (برخي از امضا کنندگان شديدا به ديدگاه انتقاد دارند)، اينها از مجاهدين هم حمايت نکرده اند (با اينکه مي دانند فيض مهدوي داراي چه عقيده اي است). اينها از حق خود براي ابراز اعتراض عليه يک جنايت دفاع کرده اند. از حق يک انسان در زنجير دفاع کرده اند. براي جان يک انسان، يک مبارز از «منيّت» ها گذشته و به جمع پيوسته اند.
علي ناظر – 4 روز به تاريخ اعدام فيض مهدوي

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©