Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 3 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������������� ������������������


شانتاژ - يادداشتي بجاي يادداشت هفته
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


قرار بود ليلا قرايي از شبکه زنان مطلب اين هفته را آماده کند. همه چيز بخوبي پيش مي رفت، تا اينکه يک راديو (فارسي زبان در سوئد) ادعا کرد که خانم قرايي به سفارت رژيم رفت و آمد داشته است. ايشان طبيعتا از اين تهمت بي پايه رنجيده شده و تمام هّم و غم خود را صرف اعاده حيثت خود نموده اند. شنيده ام که امروز در راديو شبکه زنان هم در باره اين مساله برنامه اي ارائه شده است. 1- البته انتقاد به خانم قرايي وارد است که با يک تهمت از سوي نامردمان آنچه را که بايد مي کرد نکرد. اما اين مساله من اصلي نيست. 2- مشکل اصلي هماني است که در يادداشت ديروز خود ("دزد") نوشتم - طرح علامت سوال گذاشتن در جلوي اسم ها. مي آيند و نهادي مجازي مي سازند بنام چريکهاي فدايي خلق؛ مي آيند و مي گويند که ليلا قرايي آنکاره است؛ و حتي خودي هايي مثل سايت همبستگي ملي (وابسته به مجاهدين خلق) ديدگاه را بلندگوي رژيم خطاب مي کند. به زباني ديگر مبارزه پيچيده تر از آن شده است که 30-40 سال پيش بود. دشمن و قدرت خواهان در صددند که ريشه ترا با تيشه بزنند، به تو برچسب بزنند، به تو اهانت کنند، هويت تو را مخدوش کنند. تو را در جبهه شاه و شيخ بنشانند، تا بتوانند صحنه را براي خود خالي کنند. صحنه خالي براي قدرت خواهان بهترين بستر رشد است. مي خواهند بترسي؛ و يا تحت هژموني آنها قرار بگيري و آن بکني که از تو مي خواهند؛ والا تو را با هر لجني آلوده مي کنند. اين يک طرح است. نبايد با آن ساده لوحانه برخورد کرد. بي شک سکوت در مقابل اين سلطه جويان و دروغگويان و افترا زنان جايز نيست. بي شک آنها چه دشمنان مردم ايران، و چه آنها که سلطه گري نهادينه شان شده است، از دروغ پردازي و شانتاژ دست برنخواهند داشت، و دقيقا به همين خاطر است که بايد در مقابل اين هجمه سيستماتيک هم جبهه شده و نگذاريم از ضعف منفرد بودن ليلا قرايي و يا کوچک بودن تشکيلات چريک هاي فدايي خلق، استفاده کرده و اهداف خودرا پيش ببرند. سکوت ما آنها را تغذيه مي کند. به اميد روزي که بتوانيم در مقابل شانتاژ سلطه گران استوار بايستيم و زمين را براي بازي هاي شناخته شده ي آنها خالي نکنيم. علي ناظر – 17 ژانويه 2005 - ديدگاه

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©