Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


سؤالات انحرافي بي بي سي
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


اخيرا بي بي سي که صداي وزارت خارجهء «مادر دموکراسي» است، دست به يک سري نظر سنجي هاي قابل تأمل زده است. پيش از اين پرسيده بود که «آيا شکنجه در هر شرايطی غير اخلاقی است؟» [1] . امروز در سايت قدر قدرت صداي دموکراسي پرسيده شده که «آيا تنبيه در رابطه زناشويی جايز است؟» [2].
بي بي سي براي طرح چنين سؤال غير معقولي چنين زمينه چيني کرده است که:
«
به تازگی فتوايی از يکی از مراجع شيعه در قم منتشر شده که وی در آن، تنبيه زنان در صورت تمکين نکردن از شوهر را بر اساس دستورات دينی جايز دانسته است. آيت الله مکارم شيرازی که اين فتوا را صادر کرده در ضمن گفته است که اگر مرد هم با زن "زناشويی" نکند، حکومت اسلامی حق دارد مرد را تنبيه کند.در اين فتوا همچنين گفته شده که در بعضی از زنان حالت مازوخيسم يا آزار خواهی وجود دارد که گاهی تشديد می شود. به گفته آقای مکارم، "تنبيه ملايم" در تسکين روحی اين زنان موثر است.وی منبع اين فتوای خود را قرآن و نظرات روانشناسان اعلام کرده است.
شما در اينباره چه فکر می کنيد؟ آيا در زناشويی تنبيه می تواند عاملی کمک کننده باشد؟
»
نمي دانم بي بي سي که تماشاگر و شنونده و بازديد کننده از سايتش قابل توجه است، چرا از کاربران خود اين سؤال را نمي کند که «آيا خواهان سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي هستيد؟» سؤال پيچيده نيست و پاسخ به آن هم يا آري است و يا نه. اگر پاسخ «نه» بيشتر بود که خود به خود مشخص مي شود چه کساني در نظر سنجي بي بي سي شرکت مي کنند، و اگر «آري» باشد که از ابداع اين سئوالات انحرافي تنها يک پديده بهره جويي مي کند – مرتجعين اسلامي.
علي ناظر – 5 آبان 1385

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©