Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Saturday 23 September 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������������������������� �������������������������


راهکاری بهتر؟
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


کاربران عزیز

همانطور که می دانید من معلم هستم، و فصل تابستان تمام شد و هزار گرفتاری دیگر به من اجازه نمی دهد که کلیه نظرها را دقیق خوانده و به نحو احسن آنها را وارد سیستم کنم. برخی که باید منتشر شوند را منتشر نمی کنم، و برخی که نباید منتشر بشوند را منتشر می کنم.

بدین منظور، پیشنهاد می کنم که کلیه نظرها به خود نویسندگان ارسال شود، و اگر خود نویسنده مایل بود، نظر را به دیدگاه ارسال کند تا من منتشر کنم.

نظر شما در باره  Ø§ÛŒÙ† طرح چیست؟

تا جمع بندی این پیشنهاد و یا ابداع راه حل بهتری، دیدگاه تنها نظرهایی که در این باره باشد را منتشر می کند.

شاد باشید

علی ناظر – 18 شهریور 1388

 

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©