Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 3 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


مهم و آموزنده همایش کوثر عناصر اطلاعاتی رژیم برای کنترل بحران؟
[ علی ناظر]
[Source: دیدگاه، 21 دی 1388]


دو نوار صوتی به دیدگاه ارسال شده است.

ساعت، تاریخ، محل و نحوه این همایش و صحت آنچه در این همایش «امنیتی- اطلاعاتی» گفته می شود، هنوز برای دیدگاه روشن نیست. دیدگاه نمی داند که صحبتهای در این همایش چگونه ضبط شده است، و چرا به خارج از کشور راه پیدا کرده است.
 Ø¢ÛŒØ§ بیرونی شدن این نوارها، دلیلی بر گسترش ریزش در داخل «اطلاعات رژیم» است (خودشان Ù…ÛŒ گویند Ú©Ù‡ حضار در این همایش از فیلتر رد شده بوده اند)ØŸ
آیا «اطلاعات رژیم» می خواهد به این شکل «شک به خود و همرزم» را دامن بزند؟
آیا می خواهد از خود رفع تقصیر کند - «سفید شویی کند» (بطور مثال آنچه عنصر اطلاعاتی شهر تبریز می گوید، ویا آنچه، مدام، در باره عکاس های مزدور تکرار می کند)؟
چرا فقط همین بخش از همایش بیرونی شده است؟
پاسخ به این نکات و دیگر نکات را می سپارم به عهده خود کاربران.
بی شک، دشمن همیشه در حال آموزش عناصر خودش است. بطور مثال رژیم اسلامی، آموخته های آنچه در 18 تیر رخ داد را امروز در کنترل صحنه، بکار می گیرد.
آنچه که مهم است این نکته است که آنچه در این «همایش» گفته می شود (حتی اگر همه آن دروغ و نادرست باشد)، برای شناخت دشمن و نحوه برخورد با آنها، در صحنه عملیاتی، بسیار آموزنده است.

 

نوار یک و دو (حدودا 90 دقیقه) –شنیداری – کلیک کنید

 

از رفقایی که این دو نوار را ارسال کرده اند متشکرم (عمدا منبع را قید نکرده ام).

علی ناظر

21 دی 1388

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©