Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������������� ������������


خامنه ای در کوچه و بازار
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


خامنه ای پس از صدور فتوای اجتناب از چهارشنبه سوری از «امت در صحنه» انتظار داشت تا برای رهایی از «خرافه» چهارشنبه سوری دست به دامان امامی که 1400 سال غایب است شده و برای بقای نظام اسلامی نذر و نیاز و دعا کرده و بر سر قبر خمینی دخیل ببندند.

بنا به گزارشات دریافتی، دیشب پس از شنیدن سر و صداهای مهیبی که تا قعر چاه جمکران هم شنیده می شد، با دلخوری به احمدی نژاد می گوید که چقدر مردم ترقه و نارنجک صوتی پر و صدا می ترکانند. رئیس پاسداران که در میان جمع حضور داشت، با افسردگی می گوید: رهبر معظم، این صدای ترقه و نارنجک نیست که به گوش مبارک می رسد، صدای شیشکی مردم است که برای فتوای شما و دیگر آیت الله ها باد می کنند.

 

احمدی نژاد در تأیید این گزارش، به سخنان نغز مردم در کوچه و بازار که در این کلیپ (کلیک کنید) آمده اشاره کرده و می گوید که مردم از شعار مرگ بر دیکتاتور گامی فراتر برداشته اند. (لطفا کلیپ را زیر 18 ساله نبیند)

علی ناظر

26 اسفند 1388

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©