Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 3 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


دموکراتم اما نه اينقدر
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


دموکراتم اما نه اينقدر من هميشه به امر پاسخگويي معتقد بوده ام و ديدگاه در اين 5 سال مقوله اي را از کاربرانش پوشيده نگاه نداشته است. به همين خاطر در عرض چند ساعت اخير که از کنار کشيدن سيروس ملکوتي از مسووليت صفحه موسيقي ديدگاه مي گذرد سوال باران شده ام که مگر چه کرده اي که نبايد مي کردي. راستش خودم هم گيجم و نمي دانم که چه کرده ام. من و دوست مهربانم سيروس ملکوتي بيش از دو برخورد مشخص با هم نداشته ايم. اول اينکه ايشان مي خواستند براي ديدگاه راديويي (راديو ديدگاه) درست کنند و در اولين برنامه راديوديدگاه اعلام کنند که مخارج بوسيله هنرمندان بدون مرز پرداخت شده است. من از ايشان تشکر کردم و گفتم اگر مي گفتند مخارج را سيروس ملکوتي متقبل شده شايد مي پذيرفت ولي من نمي دانم که اين هنرمندان بدون مرز شامل چه افرادي هستند و امکان دارد يکي از آنها رژيمي باشد، و من از رژيم و يا وابسته به رژيم پول نگرفته و نمي گيرم. بعد از ملاقاتمان يک چک براي ايشان ارسال کردم، که ايشان آن را نپذيرفته و تصميم گرفتند که اصلا پروژه راديو ديدگاه بايگاني شود که من هم پذيرفتم. مورد مشخص ديگر، ديشب بود که ايشان در يک مکالمه تلفني گفتند که تصميم دارند در يک پانل جلسه اي شرکت کنند که به جز ايشان يک آدم معلوم الحالي هم کنار ايشان نشسته و سخن خواهد گفت. من به ايشان گفتم هر طوري صلاح مي داند، ولي من شخصا يک کريستال گران قيمت را کنار يک ظرف کثيف نمي گذارم. ايشان هم گفتند که شرکت شان در آن جلسه نه تأييد آن فرد است و نه کوتاه آمدن از موضع چپ خودشان، ولي اگر اين مقوله باعث نگراني من است، ايشان مي توانند از مسووليت صفحه کناره گيري کنند؛ که من گفتم بايد به اين مورد فکر کنم و کلا به يک تصميم برسم که اصلا درست است که من تعيين کنم مسوولين با افراد معلوم الحال نشست و برخاست کنند و يا اينکه اين موضوع بايد خارج ازنقش من بعنوان مسوول ديدگاه قلمداد شود. مکالمه ما به همين جا خاتمه يافت. وقتي هم که امروز نامه خصوصي ايشان دريافت شد که در آن اعلام کناره گيري کرده بودند، به ايشان تلفن کرده و گفتم که من هنوز به نتيجه اي نرسيده ام و کلا تصميمي هم گرفته نشده که کار ايشان بر خلاف موازين ديدگاه هست يا نه. ولي گويي ايشان به تصميم خود رسيده بودند و در نامه شان هم قيد کرده بودند که نباستي از نشست و برخاست با فلان افراد معلوم الحال «احساس شرم» کنيم. اين است تمام جريان. و اما، مي خواهم از اين موقعيت استفاده کنم و موضع خودم بعنوان علي ناظر (ونه ديدگاه بعنوان يک رسانه آگاهي رسان) را روشن کنم. و اما موضع خودم: من در چنين پانلي شرکت نمي کنم. من از روي ادب امکان دارد در يک جمعي با فلان آدم معلوم الحال سلام و عليک بکنم، اما اين ماکزيمم کوتاه آمدن من است. من براي خودم کسر شان مي دانم که با هر کس و ناکسي بنشينم و برخيزم. من برخلاف يار مهربان ديگري که مي گفت حاضر است حتي با خامنه اي در يک بحث عمومي شرکت کرده و با منطق بکوباندش، اصلا با خامنه اي وارد بحث نمي شوم. خواهش مي کنم من (علي ناظر) را با ديدگاه يکي ندانيد. ديدگاه کارش آگاهي رساني است. من کارم ضديت با رژيم و عناصر و عوامل و بلندگو هاي آن است (که در مطالبم و موضعگيري هاي شخصي ام مشخص مي شود). ديدگاه با درج مواضع ضد خلقي و مقالات راست و ارتجاعي، کاربران را با آن مواضع آشنا مي کند، همانطور که با مواضع راديکال و مترقي. اما من با اعتقاد بر اين که هر نشست و برخاستي با رژيم (و عواملش – در هر حد و اندازه اي و قد و قامتي) به آن ها کارت آبرو هديه مي کند. براي آنها آبرو نمي خرم. به سياه و سفيد مطلق معتقد نيستم، رنگ هاي خاکستري را هم مي پذيرم که وجود دارند. اما رژيم براي من سياه است و هيچ رنگ ديگري در آن مخلوط نشده و نخواهد شد. اين رژيم درست بشو نيست، و عوامل آن هم اگر در اين جا و آنجا اعلام کنند که دل از اين رژيم بريده و به آن انتقاد دارند را باور ندارم. درست است که مثلا حجاريان و نوري زاده دو عنصر متفاوت هستند. کارشان با هم فرق دارد. يکي در بطن نظام و ديگري خارجه نشين است. اين درست است. اما مواضع هر دو در موارد بسياري همگون و همسو وبراي بقاي رژيم بوده است. من، علي ناظر، نمي توانم اينقدر دموکرات باشم، نمي خواهم بشوم! دگم بودن من در ضديت با رژيم و عواملش خدشه ناپذير است. حاضرم از لحاظ سياسي و دموکراسي مرده قلمداد شوم (مرتجع و سکت و دگم و يا هر چيز ديگري ناميده شوم) ولي نمي خواهم با همنشيني با اين گونه افراد دموکرات خوانده شوم. من فقط در شعار نيست که معتقدم فاصله ما با رژيم يک دريا خون است. مي دانم که هست؛ و تنها با سرنگوني اين رژيم است که آن دريا خشک خواهد شد. رژيم پيچيده عمل مي کند، و همنشيني ما براي عوامل (و يا بلندگوهاي) رژيم کارت ورود به مجامع راديکال را صادر ميکند. خواهش مي کنم بد نفهميد. من نمي خواهم شما را قانع کنم که حرف هاي من درست است، بلکه دارم مي گويم که من چگونه فکر ميکنم و موضع من چيست. و اين موضع تا سرنگوني رژيم «دگماتيک» پايدار خواهد ماند و با هيچ بحث اقناعي اي هم تغيير نخواهد کرد. اين منم. ولي با تمام اين دگم بودن ها، اگر نوريزاده ها هم مطلب ارسال کنند که در ديدگاه درج شود آن را منتشر مي کنم. ديدگاه محل نشر ديدگاه هاست از مرتجع ترين تا به راديکال ترينش. علي ناظر يک شخص منفرد با نگرش شخصي سياسي خودش است. بدون شک، من با تک تک مسوولين صفحات ديدگاه اختلاف سليقه بسيار دارم (در بسياري از موارد آنها خيلي راديکال تر از من هستند – برخي زنداني اين رژيم و آن رژيم بوده اند) ولي آنها (از جمله سيروس ملکوتي) در هيچ کجا (تا آنجايي که من مي دانم) نگفته اند که اين رژيم خوب است. و اين نقطه مشترک ما بوده و هست. من با مثلا خامنه اي و حجاريان و نوري زاده اين نقطه مشترک را ندارم. و دقيقا به همين خاطر است که با آنها نخواهم نشست. تفکيک بين اين مسوولين (که هرکدام با يکديگر و من اختلاف سليقه اي و عقيدتي دارند)، با نوريزاده و حجاريان وووو مهم است. من معتقدم که بايد با هم متحد شويم. ديدگاه هميشه از همبستگي پشتيباني کرده است. اما همبستگي نيروهاي سرنگوني طلب. فلان شخصيت که هر روز يک ساز زده و خوشحال است که پول طيب و طاهر مي گرفته است، از زمين تا آسمان با سيروس ملکوتي فرق دارد. سيروس ملکوتي براي من يک انسان مترقي است، و ايرادي در مشارکت با وي در اداره ديدگاه وجود نخواهد داشت. من به خود مي بالم اگر با افراد معلوم الحال ننشينم و به من برچسب دگم و مخالف آزادي و دموکراسي زده شود. و اما در پايان، ميخواهم به صراحت بگويم که به نظر من و تا آنجا که سيروس ملکوتي را شناخته ام، او انساني پاک سرشت، و بدون شک مخالف اين نظام است، و با اينکه در اين مدت بيش از چند مطلب براي درج در ديدگاه از وي دريافت نکرده ام، هنوز هم جايش خالي خواهد بود، و برايش آرزوي بهروزي دارم. خوش باشيد علي ناظر – 25 نوامبر 2004 - ديدگاه

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©