Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������������� ������������


شایعه «مرگ ظالمان»
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


گزارش شده است که خامنه ای برای چندمین بار و غیر مترقبه راهی قم شده، تا با برخی از آیت الله های بلند پایه حوزه دیدار کند.

پیش از این Ùˆ بدون برنامه قبلی، Ùˆ به بهانه «بازدید» از آن عده از آیت الله هایی Ú©Ù‡ در سفر رسمی اش به قم، از او دیدار کرده بودند، ÙˆÛŒ با عجله شگفت آوری Ø¨Ù‡ قم سفر کرد.

اما نه در سفر اول، و نه در سفرهای بعدی و نه در سفر امروز که به دیدن آیت الله ملکوتی شتافته بود، موضوع دیدار و حرفهایی که زده شده بود، علنی نشد. در سفرهای پیشین، برخی از آیت الله ها، تنها به فرستادن فرزندان خود بسنده کرده بودند. آیت الله هایی مانند خراسانی و اردبیلی تا بحال به دیدن او نرفته اند، که این عدم توجه به سفرهای مکرر خامنه ای به قم، خود سوال برانگیز بوده و نشانی از شکاف عمیق در حوزه می دهد.

امروز در برخی از محافل این شایعه قوت گرفته است Ú©Ù‡ یکی از علل سفرهای مکرر خامنه ای به قم، قریب الوقوع بودن مرگ او است، Ùˆ به این خاطر ÙˆÛŒ بعنوان نماینده بخشی از نظام سعی بر این دارد Ú©Ù‡ جانشین خود، Ú©Ù‡ مورد حمایت حوزه قم هم باشد، را بر شیوخ آن حوزه تحمیل کند. شاید به همین خاطر است Ú©Ù‡ خامنه ای چند روز پیش، برای اولین بار، بر «اسلام ایرانی» مهر تأیید زد. فراتر اینکه، رسانه های خودی Ùˆ وابسته به سپاه Ùˆ نظام، سفر امروز Ø§Ùˆ را در سطح گسترده Ùˆ متداول همیشگی گزارش نکرده اند، Ú©Ù‡ این خود بر این شایعه شدت بخشیده Ú©Ù‡ خامنه ای به علت وخامت حالش مستقیما از «بیت» ملکوتی به تهران منتقل شده است، Ùˆ دور نخواهد بود Ú©Ù‡ شایعه مرگ او به حقیقت بپیوندد.

البته این شایعات Ù…ÛŒ تواند تنها برای تست عکس العمل جامعه پیش از 16 آذر Ùˆ نشست 5+1  با رژیم اسلامی هم باشد.

 

علی ناظر

14 آذر 1389

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©