Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 3 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������


ژورنالیسم «بو»دار
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


به دنبال نوشته کوتاه (لجن مال کردن سایت کلمه؟)، آقای امیر ارجمند در پیامی کوتاه (در بی بی سی فارسی) به خوانندگان سایت کلمه اطمینان داده اند که وزارت اطلاعات رژیم در سایت کلمه رفت و آمد نداشته و کلید رمز این سایت در دست واواک نیست.

اگر بخواهیم به صحبت ایشان قناعت کنیم، باید بپذیریم که سخنان گوهربار آقای نوری زاده (در صدای آمریکا) از روی بخار معده بوده، و نوری زاده می خواسته با جملات خود حیثیت یک سایت (و جنبش سبز سیدی) را به زیر سوال ببرد.

 

درعین حال، و با توجه به اینکه آقای نوری زاده و آقای سازگارا که هنگام مصاحبه در کنار ایشان نشسته بودند و این ادعا را هم رد نکردند، از نزدیکان و مبلغین جنبش سبز هستند، و قاعدتا نباید بخواهند که رسانه اصلی این «جنبش» بی حیثیت شود، چند نکته قابل تأمل می شود:
 

·       آقای نوری زاده گفته اند Ú©Ù‡ دو نفر از 5 نفری Ú©Ù‡ کلید رمز سایت را دارند را Ù…ÛŒ شناسند. این گفته خود بازگو کننده این است Ú©Ù‡

o        اولا، آقای نوری زاده Ù…ÛŒ دانند Ú©Ù‡ 5 نفر کلید رمز دارند.

o        دوما، نوری زاده Ù…ÛŒ داند Ú©Ù‡ 2 نفر از 5 نفر واواکی نیستند (Ùˆ 3 نفر دیگر هستند Ùˆ سایت بو Ù…ÛŒ دهد).

·       از سوی دیگر، این ادعا (تهمت/برچسب) علیه سایت کلمه روی آنتن صدای آمریکا همگانی شده است؛

o        آیا صدای آمریکا در Ù¾ÛŒ بی اعتبار کردن کلمه است، چرا؟

o        از آن روز تا به امروز، صدای آمریکا هنوز مشخص نکرده است Ú©Ù‡ موضعش در باره این «تهمت» چیست.

o        آیا صدای آمریکا پس از ادعای نوری زاده، سعی به بررسی این ادعا کرده است؟ نتیجه آن Ú†Ù‡ بوده است؟

o        اگر سخنان آقای نوری زاده از روی بخار معده بوده، Ùˆ نوری زاده نتواند ادعای خود را ثابت کند، این سوال پیش Ù…ÛŒ آید Ú©Ù‡ تا به Ú†Ù‡ حد به صدای آمریکا Ú©Ù‡ مفسرینش اینچنین لجن پراکنی Ù…ÛŒ کنند، Ù…ÛŒ شود اطمینان کرد.

 

بی شک اصل بر برائت است. بنابراین، «یقین دادن» آقای ارجمند به اینکه واواک در کلمه دست ندارد از سایت کلمه (تا به این لحظه) رفع ابهام می کند.

بنا به سخنان آقای ارجمند، نوری زاده دروغ Ù…ÛŒ گوید، مگر  اینکه نوری زاده بتواند ثابت کند Ú©Ù‡ برخی از مدیران سایت کلمه مشکوک بوده Ùˆ آقای ارجمند نمی داند Ú©Ù‡ در کلمه Ú†Ù‡ Ù…ÛŒ گذرد.

 

علی ناظر

23 اسفند 1389

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©