Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������


آقای کدیور مشکل شما چیست؟
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


امروز 8 فروردین 1390 آقایان احمد صدر و محسن کدیور پژوهشگر و یکی از مدافعان جنبش سبز سیدی، در مطلبی که در سایت جرس منتشر شده، طبق یک ارزیابی حساب شده، به خانم هیلاری کلینتون رهنمود داده اند که خارج کردن مجاهدین از لیست تروریستی بلایی برای جنبش سبز خواهد بود.

 

اقای کدیور چند دلیل ارائه کرده اند، از جمله اینکه مجاهدین فاقد پایگاه مردمی هستند؛ Ú©Ù‡ بقول آقای میر حسین موسوی موج سوار هستند؛ Ú©Ù‡ سالها در عراق از حمایت صدام برخوردار بوده اند؛ Ú©Ù‡ بقول سازمان دیده بان حقوق بشر غیر دموکراتیک Ùˆ فرقه گونه هستند؛ Ú©Ù‡ بقول خانم رهنورد "جنبش سبز مردمی، زنده Ùˆ پویاست Ùˆ دیوار بین خود Ùˆ مجاهدین را حفظ میکند"Ø› Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ خواهند به نسخه ایرانی سازمان "کنگره ملی عراق" احمد چلبی تبدیل شود؛ Ú©Ù‡ بیرون آوردن مجاهدین خلق از لیست سازمانهای تروریستی در این بزنگاه راست افراطی ایران را در سرکوب مردم تشجیع Ùˆ نهضت سبز را به برچسب سازمان مورد تنفر تروریستی مجاهدین حلق ملوث Ùˆ در نهایت تضعیف خواهد نمود؛ Ú©Ù‡  Ù…ردم ایران چنین حسابگریهای غیر اخلاقی [خارج کردن از لیست] را نه فراموش Ù…ÛŒ کنند Ùˆ نه Ù…ÛŒ بخشند.

 

اگر به نکات فوق الذکر توجه کنیم، و اگر بخواهیم از زدن برچسب به آقای کدیور خودداری کنیم و هشدار بدهیم که ایشان آن می کنند که وزارت اطلاعات رژیم از طریق لابی هایش می کند، پرهیز کنیم، و فقط بخواهیم به ریشه این بیانیه سیاسی بپردازیم با این سوال روبرو می شویم که در کجای نکات فوق الذکر آقای کدیور مشخص و ثابت کرده اند که مجاهدین تروریست هستند. به راستی چرا ایشان نتوانسته اند با توسل به منطق و سند و مدرک ثابت کنند که مجاهدین تروریست هستند، و در نتیجه نباید از لیست خارج شوند؟ آیا فراموش کرده اند که موضوع اصلی این بیانیه سیاسی (به نمایندگی از سوی جنبش سبز سیدی) ابقای این سازمان در لیست است؟

 

در اینکه آقای کدیور Ú©Ù‡ انسانی درس خوانده Ùˆ محقق Ùˆ استاد Ùˆ سرد Ùˆ گرم سیاست چشیده هستند، Ùˆ آب ابشان با مجاهدین توی یک جوی نمی رود، Ø´Ú©ÛŒ نیست. به ایشان هم نمی شود ایراد گرفت. در اینکه ایشان فکر Ù…ÛŒ کنند مجاهدین فرقه گونه هستند، از صدام Ú©Ù…Ú© گرفته اند، Ùˆ... هم ایرادی نیست. این نظر ایشان است. در اینکه ایشان نمی خواهند مجاهدین موج سواری کنند Ùˆ یا فکر Ù…ÛŒ کنند Ú©Ù‡ مجاهدین موج سواری Ù…ÛŒ کنند، Ùˆ یا سعی دارند بازی را به نفع خودشان بچرخانند، Ùˆ آقای کدیور Ùˆ یاران دلخور هستند هم ایرادی نیست (آقای کدیور، سیاست یعنی همین).. 
اما در این نکته Ú©Ù‡ ایشان سعی دارند آمریکا را از مجاهدین (بیشتر از رژیم) بترسانند، Ùˆ در اینکه ایشان Ù…ÛŒ خواهند الغا کنند Ú©Ù‡ بودن رژیم برای چند روز بیشتر بهتر است تا خروج مجاهدین از لیست تروریستی، سوال برانگیز، Ùˆ ØªÙ‡ÙˆØ¹ آور است. تنها به این دلیل Ú©Ù‡ سرنگونی رژیم (در تمامیت آن) باید بر هر نزاعی الویت داشته باشد. آقای کدیور Ùˆ یاران فراموش نکنند Ú©Ù‡ دست سرنگونی طلبان پر است Ùˆ پرونده رهبران جنبش سبز سیدی Ùˆ یارانشان بسی سیاه Ùˆ آلوده. گر Ø­Ú©Ù… شود Ú©Ù‡ مست گیرند...... صدها مدرک Ùˆ سند Ùˆ نوشتار در باره جنایات Ùˆ همسویی آنها با جانیان در اختیار مردم قرار دارد تا بتوانند بیطرفانه قضاوت کنند.

 

آقای کدیور، مجاهدین هزار و یک عیب دارند - من به تنهایی می توانم تعداد زیادی از آنها را لیست کنم. اما سگ مجاهدین به تمامیت رژیم شرف دارد. آقای کدیور، به راستی از نوشته خود شرمنده نیستید؟ چگونه می توان به دامان هیلاری کلینتون آویزان شد، و از او خواست تا سازمانی که چهل و اندی سال برای سرنگونی استبداد مبارزه می کند را در لیست نگاه دارد، تنها به این دلیل که جنبش سبز نمی تواند «منابع مالی آمریکا را به خود تخصیص» دهد. آیا این است اوج استقلال فکری یک پژوهشگر؟

 

آقای کدیور، به راستی مشکل شما بر سر چیست؟ مجاهدین عمری است که در صحنه هستند. آن زمانی که میرحسین موسوی و اقمار در حال سینه زنی برای «امام» خمینی بودند، دختران و پسران جوان مجاهد که تقصیری به جز پخش نشریه نداشتند، در زندانها شکنجه می شدند و بر تیر دار بوسه می زدند. کدام موج سوار بودند، میرحسین موسوی و اقمار یا مجاهدین؟

آقای کدیور، راه خیزش ها در سال 1388 را چه کسانی باز کردند؟ مجاهدین و نیروهای چپ انقلابی، یا آقای موسوی و اقمار؟

اقای کدیور، چه کسانی پرده تحمیق را با فدا و ایثار از پیش چشمان خلق که خمینی آدم کش را در ماه می دید، درید؟ آقای میرحسین موسوی و اقمار، یا همین مجاهدین و نیروهای چپ انقلابی که اینچنین مورد غضب شما قرار گرفته اند؟

آقای کدیور، چه کسی در دفاع از خلق کرد و ترکمن برخاست؟ آقای موسوی و اقمار، یا چپ انقلابی؟

 

در زمانی که مجاهد و فدایی و راه کارگری و کومه له ای و حزب دموکراتی و بنی صدری و شاهی .... به جوخه سپرده می شدند، آقای موسوی و اقمار لب گزیدند و سکوت کردند و در مواقعی هم هورا کشیدند، حال آنکه وقتی جان آقای موسوی و کروبی در مخاطره بود، همین مجاهدین برای رژیم خط و نشان کشیدند که مبادا مویی از سر آنها کم شود. آقای کدیور، شما که پژوهشگر هستید و قران خوانده اید و ارائه طریق می کنید، بگویید که کدام یک از این دو رسم و روش نزدیکتر به تروریسم است؟

 

آقای کدیور و هم قلم ایشان، آنقدر عقب عقب رفته اید که از آنطرف پشت بام افتاده اید. باور کنید که این کج روی ها بیشتر به جنبش سبز (سیدی) ضربه می زند تا خروج مجاهدین از لیست کذایی. این برخورد های بی رویه، و کاسه داغ تر از آش (وزارت اطلاعات) شدن ها است که به نوری زاده در صدای آمریکا آتو می دهد تا بدون ارائه هیچ مدرکی بگوید سایتهای سبز (کلمه) را وزارت اطلاعات می چرخاند.

 

علی ناظر

8 فروردین 1390

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©