Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 3 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������� �����������������


«تروریستها» - بخش دوم
[ علی ناظر]
[Source: سایت بحران]


 [کلیه منابع در کتاب «Ø²Ù‡Ø± Ùˆ پادزهر» آمده است.]

 

 

برای مطالعه بخش اول، لطفا اینجا را کلیک کنید

 

تروریسم تهدید اصلی

 

ان اس اس (استراتژی امنیت ملی) وابسته به وزارتخارجه، در سپتامبر 2002 اعلام کرد که اولویت فدرال ها دفاع علیه تروریسم بعنوان تهدید اصلی است. و ادامه می دهد که در این جنگ گلوبال، اراده آمریکا برای مبارزه با این تهدید آزمایش می شود، و باید از هر وسیله ای برای مقابله با تروریسم بهره بجوید.

واقعیت این است Ú©Ù‡ نام مجاهدین، سالها پیش از اعلام این «Ø®Ø·» در لیست تروریستی قرار گرفته بود. به همین خاطر، قرار گرفتن نام مجاهدین  در لیست را نباید از منظر خلص «ØªØ±ÙˆØ±ÛŒØ³Ù…» بررسی کرد. پارامترهای دیگر هم در این موضعگیری وزارتخارجه آمریکا نهفته است، Ú©Ù‡ در بخشهای بعدی به آن Ù…ÛŒ پردازم.

در وهله اول، لازم است به مقوله «ØªØ±ÙˆØ±ÛŒØ³Ù…»ØŒ «Ú¯Ù„وبال تروریسم» Ùˆ «Ø¬Ù†Ú¯ علیه گلوبال تروریسم» نه تنها از زاویه «Ø§Ø®Ø¨Ø§Ø±» Ùˆ ژورنالیستی، بلکه از جایگاه آکادمیک Ùˆ آنچه در ذهن «Ù…بارزان علیه تروریسم» Ù…ÛŒ گذرد هم پرداخته شود.

 

تروریست یا دیوانه

 

در 31 تیر 1390 (22 ژوئیه 2011) تمام رسانه ها از رخدادی دهشتناک خبر دادند. «Ø±ÙˆØ² جمعه یک بمب در نزدیکی ساختمان مرکزی دولت در شهر اسلو منفجر شد Ú©Ù‡ حداقل هفت کشته Ùˆ Û±Ûµ زخمی برجای گذاشت.» (1) ساعتی بعد در جزیره اوتوئیا، در شمال غرب اسلو فردی Ú©Ù‡ لباس پلیس برتن داشت، با مسلسل به اردوی سیاسی جوانان حزب کارگر، حزب حاکم نروژ، تیراندازی کرد.

در این دو حادثه، نزدیک به 100 نفر کشته شدند. متهم، مردی بنام « آندرس برینگ برویک»ØŒ 32 ساله، سفید پوست، مسیحی، Ùˆ با گرایش راست افراطی است. پدر ÙˆÛŒ دیپلماتی بازنشسته است. وکیل مدافع وی، آقای «Ú¯ÛŒØ± لیپستاد» در کنفرانسی مطبوعاتی مدعی شده است Ú©Ù‡ موکلش «Ø§Ø­Ø³Ø§Ø³ Ù…ÛŒ کند در جنگ به سر Ù…ÛŒ برد» Ùˆ «Ù…تاسف است Ú©Ù‡ مجبور به کشتن آدمها شده است اما مجبور به این کار بوده تا "انقلابی در غرب" را آغاز کند.» وکیل مدافع برویک همچنین مدعی Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ موکل او «Ø¯ÛŒÙˆØ§Ù†Ù‡» است.

«Ú©ÛŒØª مولت هاوس» معاون شهردار لندن Ú©Ù‡ مسئولیت کمیته انتظامات را بعهده دارد، در 6 مرداد 1390  (27 ژوئیه 2011)ØŒ هنگامی Ú©Ù‡ موقعیت امنیت لندن را در کنفرانس مطبوعاتی اش بررسی Ù…ÛŒ کرد، به این حادثه چنین اشاره Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ «ØªØ±ÙˆØ±ÛŒØ³ØªÛŒ Ùˆ یا دیوانه ای» Ù…ÛŒ تواند امنیت شهری را بهم بریزد.

 

آنچه وکیل مدافع «Ù‚اتل 100 شهروند غیر نظامی»ØŒ Ùˆ معاون شهردار لندن Ù…ÛŒ خواهند تأکید داشته باشند این نکته است Ú©Ù‡ سفید پوستِ غربی ِ راست افراطی ِمسیحی فقط اگر دیوانه باشد، Ù…ÛŒ تواند جنایتکار باشد. در اینجا، تأکید هنوز بر «Ø¬Ù†Ø§ÛŒØªÚ©Ø§Ø±» بودن است Ùˆ نه «ØªØ±ÙˆØ±ÛŒØ³Øª» بودن. در چنین حالتی است Ú©Ù‡ «ØªØ±ÙˆØ±ÛŒØ³Ù…» معنا Ùˆ تعریفی متفاوت Ùˆ «Ø¯ÙˆÚ¯Ø§Ù†Ù‡» بخود Ù…ÛŒ گیرد.

در لحظات اولیه Ú©Ù‡ این خبر گزارش Ù…ÛŒ شد، تحلیلگران حوزه تروریسم یکی پس از دیگری پشت میکروفون آمده Ùˆ انگشت اتهام خود را به سوی «Ø§Ø³Ù„امی های افراطی» نشانه Ù…ÛŒ گرفتند. یکی آن را کار القاعده Ù…ÛŒ دانست، Ùˆ دیگری کار مسلمانهای نروژی. این تحلیل ها بر مبنای تاریخچه عملیات «ØªØ±ÙˆØ±ÛŒØ³ØªÛŒ» Ú©Ù‡ در 30-40 سال اخیر در سطح دنیا انجام یافته، ارائه Ù…ÛŒ شد.

بریویک هر Ú†Ù‡ باشد - دیوانه یا تروریست، تحت تأثیر دکترینی به این نقطه کشیه شده است. آنچه Ú©Ù‡ مهم Ùˆ شایان تأمل است، اندیشه Ùˆ باوریست Ú©Ù‡ او را به انجام جنین عملی ترغیب کرده است. بریویک برای انجام این عملیات نزدیک به 6 تُن کود شیمیایی خریداری کرده بود، Ú©Ù‡ مؤکد طراحی دقیق Ùˆ از پیش تصمیم گرفته شده است. فردی دیوانه تا به این حد دقیق Ùˆ سنجیده نمی تواند عمل کند. آنچه بریویک را به این عمل واداشت، اختلال مغزی نبود، بلکه باور به یک دکترین، اندیشه Ùˆ شاید بشود گفت ایدئولوژی، Ú©Ù‡ ÙˆÛŒ را به انجام این جنایت هر چند «ÙˆØ­Ø´ØªÙ†Ø§Ú©» اما «Ø¶Ø±ÙˆØ±ÛŒ» سوق داده بود. بریویک «Ø¶Ø±ÙˆØ±Øª» این جنایت را بنا به گفته قاضی «Ú©ÛŒÙ… هگر» چنین توضیح Ù…ÛŒ دهد «Ø§Ùˆ Ù…ÛŒ خواسته نروژ Ùˆ اروپا را از تبدیل شدن به "مستعمره مسلمانان" نجات دهد.» Ùˆ روزنامه آفتن پوستن دلیل رشد نژادپرستی Ùˆ عقاید ضد اسلامی را «Ø±Ú©ÙˆØ¯ اقتصادی Ùˆ بیکاری» Ù…ÛŒ داند.

 

تروریسم از زاویه مذهب

 

 Ù‡Ø±Ø§Ø³ از روشی Ú©Ù‡ اسلام به «Ø³ØªÙ…دیده» برای احقاق حقوق از «Ø³ØªÙ…گر» تعلیم Ù…ÛŒ دهد، مختص به نروژ Ùˆ شهروند «Ø¯ÛŒÙˆØ§Ù†Ù‡»Ø§Ø´ بریویک نمی شود. پس از 911ØŒ «Ù…سلمان» مترادف شد با «ØªØ±ÙˆØ±ÛŒØ³Øª».

جان هابرکرن(2) در سری تحقیقات خود (19/3/2004)  «Ù…سلمان میلیتانت رادیکال» را چنین تعریف Ù…ÛŒ کند:  آنکس Ú©Ù‡ بنا به (تفسیر از) تعالیم اسلام لازم بداند Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ بایست از یهودیان Ùˆ صلیبیون ( مسیحی) Ùˆ ناباوران دوری گزیده Ùˆ در نتیجه آنان را دشمن خود بداند. در صورت لزوم Ù…ÛŒ بایست با بهره گیری از خشونت در برابر نفوذ ناباوران مقابله کند. «Ø¬Ù‡Ø§Ø¯ اسلامی»Ù‡Ø§ نمونه ای از این تفکرند. 
جان هابرکرن در این کار تحقیقی بر «Ø§ÛŒØ¯Ø¦ÙˆÙ„ÙˆÚ˜ÛŒ» بعنوان موتور محرکه «Ø®Ø´ÙˆÙ†Øª طلبی» تأکید Ù…ÛŒ کند. ÙˆÛŒ در تأئید برداشتهای « جایلز کپل» به این نتیجه Ù…ÛŒ رسد Ú©Ù‡ اسلام رادیکال بخاطر دو پارامتر تاریخی نشو Ùˆ نمو یافت. اول انقلاب در ایران Ùˆ مقاومت مجاهدین علیه ارتش شوروی در افغانستان Ú©Ù‡ به مسلح شدن طالبان Ùˆ (جهاد) Ùˆ خواست دیرینه تشکیل کشوری «Ø§Ø³Ù„امی» انجامید. دیگر اینکه، بسیاری از مسلمانان نفوذ آمریکا در میان کشورهای منطقه را تأمل برانگیز Ù…ÛŒ دانند. جان هابرکرن در 2004ØŒ بر اساس آنچه در لبنان رخ Ù…ÛŒ دهد، رشد فزاینده شیعیان در منطقه پس از جنگ کویت، Ùˆ آنچه در سومالی رخ Ù…ÛŒ دهد، در تأئید جمع بندی «Ú©ÙˆÛŒÙ†ØªÙ† ویکتورویژ»ØŒ نتیجه Ù…ÛŒ گیرد Ú©Ù‡: چنین «Ø¯Ø´Ù…Ù†ÛŒ» [مسلمانان رادیکال] هرگز با زور اسلحه Ùˆ یا حتی از طرق قانون Ùˆ حقوقی از میان نخواهد رفت، چرا Ú©Ù‡ همیشه کسان دیگری هستند Ú©Ù‡ جای خالی آنها Ú©Ù‡ بر خاک افتاده اند را پر کنند. تنها راه برخورد با این «Ø®Ø´ÙˆÙ†Øª گرایان» از طریق بی مقدار کردن «Ø§Ù†Ø¯ÛŒØ´Ù‡» خشونت گرایان است. در یک مبارزه طولانی مدت فرهنگی، باید آنهایی را Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ خواهند به این گروه های خشونت گرا بپیوندند، متقاعد کرد Ú©Ù‡ «Ø®Ø´ÙˆÙ†Øª» راه Ùˆ رسم اسلام نیست. در صورت موفقیت در این مبارزه فرهنگی، عضوگیری برای این گروه ها دشوار خواهد شد، Ùˆ در نتیجه کنترل عملیاتی آن نهاد/هسته امکان پذیر Ù…ÛŒ شود.

هابرکرن در پایان رهنمود Ù…ÛŒ دهد Ú©Ù‡ جنگ علیه تروریستهای مسلمان جنگ علیه «Ø¨Ø§ÙˆØ± Ùˆ ایدئولوژی» Ùˆ حامیان آن اندیشه است. به همان نسبت Ùˆ درجه Ú©Ù‡ در برابر فاشیسم Ùˆ کمونیسم تا نقطه فروپاشی آن جدیت نشان داده شد، آمریکا Ù…ÛŒ بایست در مصاف با این اندیشه نیز صبر Ùˆ جدیت نشان دهد، تا بالاخره روزی برسد Ú©Ù‡ حامیان «Ø®Ø´ÙˆÙ†Øª طلب» به نادرست بودن باور خود متقاعد شوند. برای رسیدن به آن نقطه باید از همه ابزار «Ø§Ù‚تصادی»ØŒ «Ø¯ÛŒÙ¾Ù„ماتیک»ØŒ «Ø§Ø·Ù„اعاتی»ØŒ «Ù‚ضایی/حقوقی» Ùˆ نظامی بهره جست.

 

«Ú©Ù„Ù†Ú©Ù„ دیل ایک میر» (3) Ú©Ù‡ از ژانویه تا آوریل 2004 روی طرح جنگ گلوبال علیه تروریسم در وزارت دفاع همکاری Ù…ÛŒ کرد، در زمستان 2005ØŒ در تحقیقی دیگر در همین زمینه Ùˆ در راستای نحوه پیشگیری از نفوذ «Ø§Ø³Ù„امیست ها»ØŒ با اشاره به این نکته Ú©Ù‡ همه روزه در افغانستان، عراق، فلیپین Ùˆ دیگر کشورها سربازان آمریکایی در مصافی طاقت فرسا با «Ú¯Ù„وبال تروریسم» هستند، Ù…ÛŒ پرسد «Ø¢ÛŒØ§ آمریکا در این مصاف موفق شده است»ØŸ ÙˆÛŒ به این نقل قول از وزیر دفاع وقت – دونالد رامسفلد در ژوئن 2004 اشاره Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ «Ø¢Ø´Ú©Ø§Ø±Ø§ ما برای جنگ با گلوبال تروریسم روشی معقول Ùˆ منطقی اتخاذ نکرده ایم. تروریسم یک تکنیک است Ú©Ù‡ توسط افراطیون بکار گرفته Ù…ÛŒ شود. تروریسم به تنهایی «Ù…Ø´Ú©Ù„» نیست. مشکل این است Ú©Ù‡ از تروریسم بعنوان ابزار بهره جویی Ù…ÛŒ شود».

سرهنگ «Ø§ÛŒÚ© میر» معتقد است Ú©Ù‡ در یک روش مبسوط Ùˆ کامل Ùˆ منطقی Ùˆ همه جانبه، نه تنها باید اهداف Ùˆ تاکتیکهای نظامی Ùˆ دستاوردهای هر عملیات «ØªØ±ÙˆØ±ÛŒØ³ØªÙ‡Ø§» بررسی Ùˆ ارزیابی شود، بلکه Ùˆ در کنار آن Ùˆ در طولانی مدت، حمایت افکار عمومی برای «Ø¯ÙØ§Ø¹ از آزادی» هم لازم Ùˆ ضروری است.

«Ø®Ø´ÙˆÙ†Øª طلبان مسلمان» با توسل به شورشگری، پروپاگاندا، عملیات نظامی، Ùˆ ارعاب شهروندان، آشکارا به دنبال اهدافی هستند Ú©Ù‡ محدود به یک منطقه جغرافیایی نمی شود. آنها به دنبال تغییر ارزش های غربی به ارزش های اسلامی هستند. پیامی Ú©Ù‡ بتواند فراتر از مرزهای جغرافیایی «Ø¬Ø¨Ù‡Ù‡ جنگ علیه گلوبال تروریسم» (در خاورمیانه) شنیده شده Ùˆ بگوش گرفته شود.

ÙˆÛŒ معتقد است Ú©Ù‡ مسلمانهای افراطی با ایجاد رعب Ùˆ وحشت، بر خط Ùˆ مشی کشورهای غربی تأثیر Ù…ÛŒ گذارند. در اوت 2004 اسلامیست های افراطی دو ژورنالیست فرانسوی را به گرو گرفتند Ùˆ تهدید کردند Ú©Ù‡ این دو را گردن Ù…ÛŒ زنند، مگر اینکه دولت فرانسه از «Ù…نع روسری/حجاب اسلامی» کوتاه بیاید. ایمان الظواهری ایدئولوگ القاعده در نوار ویدیویی 29 نوامبر 2004ØŒ تهدید Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ «Ø´Ù…ا Ù…ÛŒ توانید بوش، یا کری Ùˆ یا شیطان را برای ریاست جمهوری انتخاب کنید. این برای ما مهم نیست. برای ما، خط Ùˆ مشی آمریکا در رابطه با مسلمانان، مهم است».

به نظر «Ø§ÛŒÚ© میر»ØŒ در برابر مجموعه تهدیدات « شورشگری، پروپاگاندا، عملیات نظامی، Ùˆ ارعاب شهروندان» از سوی مسلمانان افراطی، آمریکا هم باید راه حلی همه جانبه داشته باشد. هر راه حلی Ú©Ù‡ پارامتر «Ø§ÛŒØ¯Ø¦ÙˆÙ„ÙˆÚ˜ÛŒ» در آن در نظر گرفته نشده باشد، محکوم به شکست است. «Ø§Ø³Ù„ام» به دنبال ِ «Ø°Ù‡Ù†» مسلمانان است، Ùˆ در نتیجه واشنگتن هم باید به دنبال «Ø°Ù‡Ù† مسلمانان» باشد.

وقتی وزارتخارجه آمریکا مواضعی انتخاب می کند که در تضاد کامل با شعارهای کاخ سفید است، زحمات آمریکا در منطقه و خاورمیانه بر باد رفته و منافعش به خطر می افتد.

بسیاری از محققین بر این باورند Ú©Ù‡ در این «Ø¬Ù†Ú¯» برای «Ø§Ø°Ù‡Ø§Ù†» (جنگ روانی/مبارزه فرهنگی) آمریکا ناکارآمد بوده است. پیش از فرود اولین بمب بر عراق، الجزیره (قطر) Ùˆ المنار (حزب الله لبنان) سیستم ماهواره ای خود را برای پخش در عراق، بکار انداخته بودند. رژیم اسلامی کانال تلویزیونی العالم (به زبان عربی) را ماه ها پیش از اینکه نیروهای ائتلافی کانال خود را راه بیندازند، مورد بهره برداری قرار داده بود. جام جم (14 اردیبهشت 1382) نوشت «Ø­Ø§Ù„ا ديگر همه مردم عراق شبکه «Ø§Ù„عالم» را مي شناسند»Ø§Ù„عربیه ( در فروردین 1390) از نگرانی حکام بحرین گزارش کرد. «Ø¯Ø± Ù¾ÛŒ تحولات اخیر بحرین کانال های تلویزیونی العالم ØŒ المنار Ùˆ اهل بیت برنامه های ویژه ای پخش کردند Ùˆ پوشش یکجانبه آنها نگرانی های زیادی بین مسئولان بحرینی به وجود آورد.»

واقعیت این است Ú©Ù‡ رژیم در رأس تمام کشورهای ذینفع در منطقه، بر روی «Ø§ÙÚ©Ø§Ø± سازی» سرمایه گذاری کرده است. در Ù¾ÛŒ «Ø¨Ù‡Ø§Ø± عربی» این رقابت به اوج خود رسیده است. دراین میان نام شبکه های الجزیره، العربیه، بی بی سی عربی، الحره، سی. سی. تی چین ØŒ روسیا الیوم Ùˆ الترکیه، جلب توجه Ù…ÛŒ کنند.

در زمان جرج بوش، آمریکا در راستای جلب افکار عمومی جهان اسلامی، بخصوص جوانان، اقدام به راه اندازی شبکه ماهواره ای عرب زبان کرد. جو بایدن (عضو مجلس سنا – پیش از انتخابش بعنوان معاون اوباما)ØŒ شبکه عرب زبان را مرحله جدید جنگ تبلیغاتی Ù…ÛŒ دانست Ùˆ آن را محور سوم جنگ رسانه ای در کنار رادیو صدای آمریکا Ùˆ رادیو ا فغانستان آزاد عنوان Ù…ÛŒ کرد. صرف هزینه ای بالغ بر صدها میلیون دلار Ùˆ راه اندازی شبکه تلویزیونی ماهواره ای الحره Ùˆ رادیو سوا را Ù…ÛŒ توان  از مهم ترین اقدامات وزارت خارجه آمریکا در این زمینه دانست. برنامه های غقیم رادیو سوا، وزارتخارجه را مجاب کرد Ú©Ù‡ کارکرد رادیو سوا ناموفق است، Ùˆ در نتیجه به تأسیس الحره با بودجه ای بالغ بر 62 میلیون دلار Ùˆ با پوشش 22 کشور خاورمیانه Ùˆ شمال آفریقا اقدام کرد.
ساده اینکه، از همان شروع جنگ عراق، سنی های افراطی و وابستگان به رژیم اسلامی توانسته بودند با دست باز، افکار عمومی و خبرپراکنی را ساماندهی کنند. این به نوبه خود، و در مدتی کوتاه توانست شورشگران عراقی را سازماندهی و اذهان آنها را برای ضربه زدن به نیروهای ائتلافی آماده کند.

واقعیت در میدان کارزار، در سال 2004ØŒ روی دو پارامتر اصلی متمرکز شده بود. از یک سو، عبدالعزیز حکیم، Ùˆ ابراهیم جعفری سعی بر پیروزی حداکثر در انتخاب داشتند تا بتوانند پایه های حکومتی اسلامی در عراق را بریزند؛ Ùˆ از سوی دیگر، نیروهای مداخله گر در فلوجه Ùˆ موصل در حال هرچه شعله ور کردن بحران Ùˆ خشونت در عراق برای «Ø§Ù†Ù‚لاب» شدند. واقعیت اما این است Ú©Ù‡ عملیاتی مانند 11 سپتامبر 2011ØŒ گردن زدن در ریاض، بمب گذاری ها در بغداد Ùˆ یا حتی اقدام به ترور پرویز مشرف رئیس جمهور وقت پاکستان در 26 دسامبر 2003ØŒ تنها تاکتیکهای Ú©ÙˆÚ†Ú©ÛŒ از یک استراتژی کلان اند.

 

مذهب ستیزه جو

 

بدون Ø´Ú©ØŒ تعالیم اسلام موتور محرکه بسیاری از «ØªØ±ÙˆØ±ÛŒØ³ØªÙ‡Ø§» Ùˆ «Ø³ØªÛŒØ²Ù‡ جویان» بوده Ú©Ù‡ علیه منافع آمریکا Ùˆ غرب در خاورمیانه Ùˆ کشورهای اسلامی برخاسته اند، اما همانطور Ú©Ù‡ بریویک با اقدام «ÙˆØ­Ø´ØªÙ†Ø§Ú©» اما «Ø¶Ø±ÙˆØ±ÛŒ» خود ثابت کرد، «ØªØ±ÙˆØ±ÛŒØ³Ù…» رنگ پوست، نوع مذهب، Ùˆ یا مرز جغرافیایی نمی شناسد. تروریسم بعنوان ابزاری برای پیشبرد اهدافی «Ø®ÙˆØ¯Ù…حورانه»ØŒ «Ø³Ù„طه جویانه» Ùˆ در منتها الیه «ÙØ§Ø´ÛŒØ³Ù…» بکار گرفته Ù…ÛŒ شود.

 

در فضایی مساعد، Ùˆ با تبلیغات Ùˆ صحنه سازی های لازم، آیا Ù…ÛŒ شود این گفته از عیسی پسر مریم را مترادف با دعوتی برای «Ø¹Ù…لیات انتحاری» تفسیر کرد؟ «Ù‡Ø±Ú©Ù‡ پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد لایق من نیست Ùˆ هرکس Ú©Ù‡ دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد لایق من نیست. هرکس صلیب خود را برندارد Ùˆ به دنبال من نیاید لایق من نیست. هرکس Ú©Ù‡ فقط در فکر زندگی خود باشد آن را از دست خواهد داد ولی کسی Ú©Ù‡ به خاطر من زندگی خود را از دست بدهد زندگی او در امان خواهد بود» (4).

 

ظاهرا ،در اینجا فرد Ù…ÛŒ بایست صلیبی بر دوش بکشد Ùˆ به دنبال عیسی تا قتلگاهش برود تا «Ø±Ù†Ø¯Ú¯ÛŒ او در امان بماند». شاید «Ø±Ú©ÙˆØ¯ اقتصادی Ùˆ بیکاری» انسان را به سوی فدای خود Ùˆ اقدام به عملیات انتحاری برای رسیدن به «Ø¬Ø§Ù…عه ای بی طبقه» تشویق کند، اما عامل اصلی برای «Ø§Ù†ÙØ¬Ø§Ø± بدن خود» در میان تعداد زیادی شهروند بی دفاع، Ùˆ یا به قتل رساندن شهروندان غیر نظامی، مستلزم دلیلی قوی تر Ùˆ قانع کننده تر - ایدئولوژی Ùˆ مذهب Ùˆ پیام خدایگان، است. این پیام Ú©Ù‡ قرنها اذهان را مسحور کرده، Ùˆ هزاران هزار انسان را به قتلگاه کشانده، Ù…ÛŒ بایست قوی تر از مشاهده «Ú©ÙˆØ¯Ú©Ø§Ù† در آفریقای قحطی زده» Ùˆ یا خلقی در زنجیر عمل کند. «ØªØ±ÙˆØ±ÛŒØ³ØªÙ‡Ø§» برای «ØªÙ‡ÛŒÙ‡ نان» نمی میرند. «ØªØ±ÙˆØ±ÛŒØ³ØªÙ‡Ø§» Ù…ÛŒ کشند Ùˆ کشته Ù…ÛŒ شوند تا «Ù„یاقت او» را داشته باشند. در کنار «Ø§Ùˆ» باشند. در آن دنیا، کنار حسین بن علی بنشینند، با علی Ùˆ محمد همسفره شوند.

 

برخلاف باور بسیاری، از جمله بریویک، این دکترین تنها Ùˆ منحصر به اسلام نیست. مسیحیت Ùˆ بهودیت هم «ØªØ±ÙˆØ±ÛŒØ³Ù…» را تشویق Ù…ÛŒ کنند.

«Ù¾Ø§ØªØ±ÛŒÚ© هنری» (1736-1799) حقوقدان Ùˆ وطن پرست ویرجینایی، Ú©Ù‡ بعدها اولین شخصیتی بود Ú©Ù‡ کنگره آمریکا را مخاطب قرار داد، Ùˆ بقول توماس جفرسون، رهبر انقلاب امریکا بود؛ در سخنانی (1775)  بسیار مهیج Ú©Ù‡ دیوارهای ساختمان Ùˆ قلب شنونده را به لرزه در آورده بود، به «Ø§Ø³ØªØ¹Ù…ارگران انگلیسی» اشاره Ù…ÛŒ کند، Ùˆ از مخاطبین خود Ù…ÛŒ پرسد Ú©Ù‡ در برابر زنجیری Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ خواهند به گردن ما بیندازند، Ú†Ù‡ Ù…ÛŒ توان کرد؟ آیا باید با استعمارگران وارد بحث Ùˆ مذاکره شویم؟ «Ø¹Ø§Ù„یجنابان، باور کنید Ú©Ù‡ در عرض 10 سال اخیر چنین کرده ایم». آیا به جایی رسیده ایم؟ هیچ چیز در دست نداریم Ú©Ù‡ نشان بدهیم. آیا باید خود را Ú©ÙˆÚ†Ú© Ùˆ حقیر بکنیم؟ به راستی از Ú†Ù‡ واژه ها باید استفاده Ù…ÛŒ شد Ú©Ù‡ نشده است؟ بگذارید بگویم Ú©Ù‡ خود را فریب ندهیم. هر آنچه از عهده ما بر Ù…ÛŒ آمده انجام داده ایم تا از طوفانی مهیب، Ùˆ فاجعه ای سترگ جلو گیری کنیم. فراخوان داده ایم، خود را Ú©ÙˆÚ†Ú© کرده ایم. اعتراض Ùˆ اعتصاب کرده ایم تا راه Ùˆ چاره ای برای خاتمه دادن به «Ø­Ú©ÙˆÙ…ت مستبدین» پیدا شود.
پاتریک هنری در ادامه Ù…ÛŒ گوید: استعمارگران به ما Ù…ÛŒ گویند Ú©Ù‡ ضعیفیم. به تنهایی توانایی حل مشکلات را نداریم. به راستی چگونه Ùˆ در Ú†Ù‡ هنگامی Ù…ÛŒ توانیم خود را «Ù‚ÙˆÛŒ» اعلام کنیم؟ هفته دیگر؟ سال دیگر؟ آنروز Ú©Ù‡ خلع سلاح شدیم؟ Ùˆ یا وقتی Ú©Ù‡ سربازان انگلیسی در تک تک خانه های ما پاسگاه زدند؟

ÙˆÛŒ در ادامه فریاد Ù…ÛŒ زند Ú©Ù‡ «Ù†Ù‡!» ما ضعیف نیستیم. به خدای خود پناه Ù…ÛŒ بریم. بیش از سه میلیون نفر هستیم، مسلح به ایمان برای آزادی Ùˆ رهایی، Ùˆ هرگز از بین نخواهیم رفت. ÙˆÛŒ هیجانزده فریاد Ù…ÛŒ زند Ú©Ù‡ «Ø¹Ù‚ب نشینی هرگز، به ذلت تن دادن هرگز، Ùˆ بردگی هرگز.» زنجیری Ú©Ù‡ به دست Ùˆ پای ما نهاده اند، مجازی است Ùˆ با حرکتی از هم Ù…ÛŒ گسلد.
«Ø¬Ù†Ú¯» پرهیز ناپذیر است. بگذار Ú©Ù‡ شروع شود. تکرار Ù…ÛŒ کنیم، بگذار Ú©Ù‡ آغاز شود. آن آقایان محترمی Ú©Ù‡ فریاد Ù…ÛŒ زنند «ØµÙ„Ø­ØŒ صلح» بگویند کدام «ØµÙ„Ø­». جنگ خیلی وقت است Ú©Ù‡ آغاز شده است. بخاطر Ú†Ù‡ هدفی اینچنین برجایمان خشکمان زده است؟ آیا زندگی تا به این اندازه ارزش دارد؟ Ùˆ یا «ØµÙ„Ø­ تا به این اندازه شیرین است؟» Ú©Ù‡ باید به بهای غل Ùˆ زنجیر Ùˆ بردگی خریده شود؟ بر ما حراممان باد!

 

پاتریک هنری بر این باور بود Ú©Ù‡ «Ù…یلیشیا» تنها «ØªØ¶Ù…ین کننده بقا» است.

 

او آمریکایی بود، Ùˆ امروزه کسی او را تروریست نمی خواند، اما در 1775ØŒ او در چشم اعضای پارلمان انگلستان  «ØªØ±ÙˆØ±ÛŒØ³Øª» بود.

 

به این مبحث ادامه خواهم داد.

 

ادامه دارد......

 

 

علی ناظر

7 مرداد 1390

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©