Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Saturday 2 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������� �����������������


ناجی
[ علی ناظر]
[Source: سایت بحران]


سایت جرس طی گزارشی از دیدار محمد خاتمی (رئیس جمهور پیشین رژیم اسلامی) و عبدالله نوری (وزیر کشور خاتمی) به «راهکار های محمد خاتمی وعبدالله نوری برای خروج از بحران» پرداخته است. این گزارش جهت اطلاع در زیر آمده است.

مختصرا، به چند نکته اشاره می کنم.

 

 

·       این «راهکار» به خامنه ای پیشنهاد Ù…ÛŒ شود تا جمهوری اسلامی بتواند از «بحران»های روزافزون، رهایی یابد.

·       آنها از «نظام» (باعث Ùˆ بانی تمام جنایات) Ù…ÛŒ خواهند Ú©Ù‡ تا «دیر نشده» با «کوتاه کردن دیوار بی اعتمادی»، اما با «محوریت تمام اصول قانون اساسی»، از «بحران مشروعیتی» حاضر، «تحلیلی عادلانه Ùˆ منصفانه» داشته باشند.

·       این دو «شخصیت سیاسی» در نقش ناجی نظام، با موج سواری Ùˆ «استفاده از فضای انتخابات پیش رو» بجای پرداختن به ریشه (کلیت قانون اساسی ارتجاع)ØŒ به حواشی پرداخته Ùˆ بجای متوسل شدن به توان مردم برای «ساختار شکنی»، به دامان «عقلای نظام» آویزان شده تا «تدبیری» برای «حفظ منافع» نظام بیندیشند.

·       تیم خاتمی-نوری، هراسان از فروپاشی نظام Ùˆ تغییری بنیادین در ایران، به «حاکمان مستبد Ùˆ تمامیتخواه» هشدار Ù…ÛŒ دهند Ú©Ù‡ «تا دیر نشده صدای مردم خویش را بشنوند».

·       اما از آنجا Ú©Ù‡ خود بخشی از حاکمیت Ùˆ پایه ریز بسیاری از «آسیب های مهیب Ùˆ بی نظیر»ی Ú©Ù‡ بر این مردم ستمدیده وارد شده، بوده اند، هدف از این «راهکار» را «بازگرداندن اعتماد افکارعمومی Ùˆ مشروعیت آسیب دیده نظام» Ùˆ تکرار «عصر طلایی» است.

·       اصلاح طلبان مغلوب، از مستبدین Ù…ÛŒ خواهند تا «انتخابات آزاد توسط (همین) حاکمیت در زمانی مشخص بررسی Ùˆ اجرا شود». اما همچون هر «اصلاح طلب»ی مشخص نمی کنند Ú©Ù‡ ویژگیهای «انتخابات آزاد» Ú†Ù‡ Ù…ÛŒ تواند باشد؟ با فریبکاری به این واقعیت اذعان ندارند Ú©Ù‡ «انتخابات آزاد» با این قانون اساسی، این مجلس، این حاکمیت، Ùˆ این ولی فقیه، واژه ای صوری Ùˆ توخالی است، Ùˆ نتیجه ای نخواهد داشت به جز تغییراتی سطحی، Ùˆ «بحران»زا.

·       آنها خواهان عدم «دخالت نهادهای امنیتی Ùˆ نظامی» هستند، Ùˆ در حد شعاری توخالی تأکید دارند Ú©Ù‡ « عدم برگزاری انتخابات آزاد ØŒ عدم نظارت مستقیم Ùˆ موثر مردم Ùˆ نیز عدم حضور مطبوعات ورسانه های آزاد Ùˆ مستقل باعث ایجاد فساد گسترده در ارکان حکومت گردیده Ú©Ù‡ این روز ها نمونه هایی ازآن برای مردم هویدا شده است. Â»ØŒ اما برای حل این تضاد، این «دو شخصیت سیاسی» تصریح Ù…ÛŒ کنند، «حاکمیت موظف است شرایط را برای برگزاری انتخابات آزاد Ùˆ منصفانه آماده کند.» همان حاکمیتی Ú©Ù‡ Ø·ÛŒ «انتخاب» خاتمی، با دخالت دادن «نهادهای امنیتی Ùˆ نظامی» بر «نتیجه ÛŒ انتخابات» تأثیر گذاشت.

·       این دو فریبکارانه تأکید دارند Ú©Ù‡ «باید زندانیان سیاسی وعقیدتی خصوصا فعالان سیاسی Ùˆ دانشگاهی Ùˆ حتی جوانان بی نام Ùˆ نشانی Ú©Ù‡ فقط به خاطر ابراز عقیده ای متقاوت در زندان ها در شرایطی سخت بسر Ù…ÛŒ برند، آزاد شوند.» Ø§Ù…ا در فحوای همین جملات (بظاهر مترقی)ØŒ زندانیان سیاسی را از هم تفکیک کرده Ùˆ با ایما Ùˆ اشاره، Ùˆ با استفاده واژه هایی چون «خصوصا»، به خامنه ای Ù…ÛŒ فهمانند Ú©Ù‡ منظور «تمام زندانیان سیاسی Ùˆ عقیدتی» نیست.

 ÙˆØ§Ù‚عیت این است Ú©Ù‡ نظام جمهوری اسلامی هر چند وقت یکبار بخشی از حاکمیت را اجیر میکند تا با ارائه «راهکار»، «فضای» انتخاباتی را رونق بدهند. اما، پس از فریب بزرگ 1388ØŒ مردم دیگر به این صحنه سازی ها توجهی ندارند، Ùˆ «حذف» اصل ولایت فقیه، حداقل خواست آنها شده است.

آقایان خاتمی و نوری و موسوی هم بجای اصرار بر «گفتگویی انتقادی و اصلاحی» با خامنه ای، بهتر است «تا دیر نشده صدای مردم خویش را بشنوند»، و دست از شامورتی بازی بردارند.

علی ناظر

13 مهر 1390


 

آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر از رهبران جنبش سبز و برگزاری انتخابات آزاد

راهکار های محمد خاتمی وعبدالله نوری برای خروج از بحران

 

جرس:  سیدمحمد خاتمی Ùˆ عبدالله نوری در دیداری با یکدیگر، Ø¨Ø§ تاکید بر آزادی زندانیان سیاسی Ùˆ رفع حصر از رهبران جنبش سبز، برای خروج کشور از بحران جاری بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد بدون دخالت نهادهای امنیتی Ùˆ نظامی تصریح کردند.


به گزارش رسیده به جرس، در این دیدار با تاکید  Ø¨Ø± آزادی همه زندانیان سیاسی اظهار شد: باید زندانیان سیاسی وعقیدتی خصوصا فعالان سیاسی Ùˆ دانشگاهی Ùˆ حتی جوانان بی نام Ùˆ نشانی Ú©Ù‡ فقط به خاطر ابراز عقیده ای متقاوت در زندان ها در شرایطی سخت بسر Ù…ÛŒ برند، آزاد شوند. دو شخصیت برجسته اصلاحات همچنین با اعلام حمایت از مواضع رهبران جبنش سبز بر لزوم آزادی سریع میر حسین موسوی Ùˆ مهدی کروبی از بازداشت غیرقانونی تاکید کردند. بر اساس این گزارش، در این نشست برخی از راهکارهای خروج حاکمیت از بحران مشروعیتی Ú©Ù‡ در آن گرفتار است مورد بحث Ùˆ تبادل نظر قرار گرفت. 

خاتمی Ùˆ نوری بر استفاده از فضای انتخابات پیش رو جهت تشریح Ùˆ تبیین اهمیت برگزاری انتخابات آزاد به عنوان یکی از حقوق حیاتی Ùˆ مسلم مردم  ØªØ§Ú©ÛŒØ¯ Ùˆ اضافه کردند Ú©Ù‡ حاکمیت تحت هیچ شرایطی نمی تواند شهروندان را از این نعمت Ùˆ حق الهی محروم کند.

این دو شخصیت سیاسی تصریح کردند، حاکمیت موظف است شرایط را برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه آماده کند.خاتمی Ùˆ نوری افزودند: برگزاری انتخابات آزاد باید به نحوی باشدکه تمام فعالان Ùˆ جریانات سیاسی Ú©Ù‡ دغدغه ای جز حفظ منافع ملی ندارند بتوانند در آن شرکت کنند Ùˆ انتخاب نهائی توسط مردم صورت گیرد Ùˆ انتخابات آزاد باید بدون دخالت نهادهای امنیتی Ùˆ نظامی وهمچنین بدون دخالت Ùˆ تاثیر گذاری مجریان Ùˆ ناظران در نتیجه ÛŒ انتخابات Ø´Ú©Ù„ بگیرد.

این دو شخصیت اصلاح طلب با تاکید بر برگزاری انتخابات آزاد  Ø¨Ø§ÙØ±Ø§ÛŒÙ†Ø¯ÛŒ بسیار شفاف وروشن برای افکار عمومی ادامه دادند: Ø¹Ø¯Ù… برگزاری انتخابات آزاد ØŒ عدم نظارت مستقیم Ùˆ موثر مردم Ùˆ نیز عدم حضور مطبوعات ورسانه های آزاد Ùˆ مستقل باعث ایجاد فساد گسترده در ارکان حکومت گردیده Ú©Ù‡ این روز ها نمونه هایی ازآن برای مردم هویدا شده است. این دو Ø¨Ø§Ø²Ú¯Ø±Ø¯Ø§Ù†Ø¯Ù† اعتماد افکارعمومی Ùˆ مشروعیت آسیب دیده نظام را در گرو برگزاری انتخابات آزاد دانستند Ùˆ افزودند: Ø¯Ø±Ú©Ø´ÙˆØ±Ù‡Ø§ÛŒÛŒ Ú©Ù‡ انتخابات آزاد برگزار Ù…ÛŒ شود، شرکت درانتخابات استفاده از حقی مسلم توسط مردم است وطبیعتا شرکت درانتخابات تاییدعملکرد حاکمان نیست.

نوری Ùˆ خاتمی با اشاره به ضرورت اهمیت حرکت بخش های عاقل وریشه دار نظام Ùˆ حاکمیت در مسیر جبران اشتباهات Ùˆ کج روی هائی Ú©Ù‡ خصوصا درچندسال اخیرصورت گرفته ادامه دادند:  ØªØ¯Ø¨ÛŒØ±Ø¹Ù‚لای نظام درجهت نجات هر Ú†Ù‡ سریعتر کشور از آسیب های مهیب Ùˆ بی نظیری Ú©Ù‡ در سالهای اخیربه دلیل سوءمدیریت وفساد گسترده در حوزه های مختلف سیاسی ØŒ اقتصادی ØŒ فرهنگی Ùˆ بین المللی منافع ملی را به چالش جدی کشیده ضرورت دارد.

رییس جمهور اصلاحات Ùˆ وزیر کشورش Ø¨Ù‡ تصمیم گیرندگان اصلی نظام توصیه کردند Ú©Ù‡ جهت کوتاه شدن دیوار بی اعتمادی میان اکثریت مردم با حکومت باید فضای امنیتی Ùˆ اطلاعاتی برچیده شود Ùˆ نخبگان، فرهیختگان، اصحاب رسانه Ùˆ مطبوعات مستقل Ùˆ منتقد ØŒ دانشگاهیان Ùˆ روحانیون بتوانند بدون هیچ نگرانی Ùˆ محدودیت مشکلات ØŒ کمبودها ØŒ سوء مدریت ها ÛŒ موجود در ساختار قدرت در حوزه های مختلف را نقد کنند.

نوری Ùˆ خاتمی اظهار داشتند: درصورت آغاز اعتماد سازی Ùˆ کوتاه کردن دیوار بی اعتمادی توسط نظام با اکثزیت مردم ØŒ نخبگان ØŒ دانشگاهیان ØŒ فعالان سیاسی ØŒ روحانیت ØŒ کارگران ØŒ زنان Ùˆ جوانان Ù…ÛŒ شود به مرور جهت آینده ایران ونجات منافع ملی Ùˆ با حفظ اصول محوری اصلاحات Ùˆ جنبش سبز با محوریت تمام اصول قانون اساسی با نظام Ùˆ حاکمیت وارد گفتگو یی انتقادی Ùˆ اصلاحی شد. Ù‡Ù…چنین همزمان راهکارهای عملی اصلاح قانون اساسی جهت تضمین رعایت حداکثر حقوق مردم Ùˆ برگزاری انتخابات آزاد توسط حاکمیت در زمانی مشخص بررسی Ùˆ اجرا شود.

آنان  Ø¨Ø§ اعلام حمایت از حرکتهای آزادیبخش منطقه اظهار کردند: حامیان اصلاحات Ùˆ جنبش سبز از جنبش های آزادی خواهی Ùˆ دموکراسی خواهی در منطقه حمایت قاطع میکنند Ùˆ از حاکمان مستبد Ùˆ تمامیتخواه این کشورها Ù…ÛŒ خواهند تا دیر نشده صدای مردم خویش را بشنوند.

آنها افزودند: مسلما درآینده نزدیک تعیین سرنوشت درکشورهای منطقه را مردم آزادیخواه رقم خواهند زد .

آنان با انتقاد از سیاست خارجی جمهوری اسلامی افزودند: ازحکومت می خواهیم درراستای منافع ملی و ورعایت توصیه های موکد پیشوایان دینی نسبت به تمام حرکتهای آزادیخواهانه درمنطقه از بحرین تا سوریه نگاه و تحلیلی عادلانه و منصفانه داشته باشد

12/7

http://www.rahesabz.net/story/43459/

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©