Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������� �����������������


رنگ شکست استراتژیک رژیم
[ علی ناظر]
[Source: سایت بحران]


قتلعام 52 نفر از اعضای عالیرتبه سازمان مجاهدین خلق ایران در 10 شهریور 1392 را می توان یکی از بزرگترین ضربه ها، در طول تاریخ مبارزاتی و آزادیخواهانه اخیر ایرانیان، به یک سازمان محوری سرنگونی طلب دانست. در این رابطه سوال بسیار است از جمله چرا این عزیزان در چنین حالت فجیعی به قتل رسیدند، و 7 نفر به اسارت گرفته شدند. اما این سوالت بماند برای آینده. این جنایت را می توان از زاویه دیگری هم بررسی کرد. زاویه شکست رژیم و تقویت مجاهدین.
 
اگر بتوانیم احساسات خود را مهار کنیم، Ùˆ اگر برای لحظه ای بغض از دست دادن این انسانهای «Ø´Ø±ÛŒÙ» را فرو خوریم، Ùˆ آنچه رخ داده است را در حد داده هایی Ú©Ù‡ منتشر شده، تیتروار بررسی کنیم، به چند نتیجه غیر قابل کتمان، Ù…ÛŒ رسیم، از جمله:
1-     اقدام جنایتکارانه رژیم، Ùˆ تیرخلاص زدن بر سر اسیر دست بسته ØŒ احساسات عموم مردم ایران Ùˆ غیر ایرانی را برانگیخته، Ùˆ کمتر انسان غیر سیاسی است Ú©Ù‡ شنیده باشد Ùˆ ابراز انزجار نکرده باشد.
2-     حرکت خودجوش Ùˆ جمعی نهادهای سیاسی، Ùˆ شخصیتهای سیاسی در محکومیت این جنایت، Ùˆ نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوی رژیم در پیاده کردن این طرح؛ تأکیدی است دوباره بر جنایتکار بودن رژیم، Ùˆ رد «Ù…دره» بودن رژیم Ùˆ عناصر وابسته به آن، در اذهان سیاسی.
3-     موضعگیری سخنگویان ÙˆØ§Ø¨Ø³ØªÙ‡ به دولتهای مطرح غربی، Ùˆ بخصوص پیشنهاد خانم بت جونز -  Ù†Ø§Ù…Ù‡ معاون وزير خارجه آمريکا در امور خاورنزديک به رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، ششم سپتامبر Û²Û°Û±Û³ پانزدهم شهريور Û¹Û²-  «Ø¯Ø± رابطه با وضعيت عاجل در اشرف ما از شما مصرانه خواهان پذيرش طرح هيأت مساعدت ملل متحد در عراق هستيم تا باقيمانده ساکنان اشرف به طور سلامت Ùˆ بدون تأخير تحت نظارت سازمان ملل Ùˆ در اتوبوسهای زرهی سازمان ملل در اسرع وقت منتقل شوند». البته پاسخ خانم رجوی قابل تأمل است.
4-      Ú†Ø±Ø®Ø§Ù†Ø¯Ù† صفحه به نفع مجاهدین، دقیقا هنگامیکه آنها به لحاظ سیاسی، مشغول یک «Ø¯Ø±Ú¯ÛŒØ±ÛŒ عشیره ای» بودند، Ùˆ معطوف شدن اذهان از نکات مطرح شده در این درگیریها، Ùˆ تبدیل مجاهدین به یک قربانی مظلوم در اذهان عموم.
5-     مطرح کردن مجاهدین به عنوان نیرویی مطرح در ارتباط با سرنگونی رژیم بطور اخص، Ùˆ بعنوان نیرویی در مناسبات منطقه ای بطور اعم. بخصوص در زمانی Ú©Ù‡ موقعیت استراتژیک سوریه روی میز مذاکره کنندگان غربی با رژیم اسلامی قرار داشت (تغییر ماهیت جنگ طلبی)ØŒ Ùˆ حسن روحانی در مسیر مذاکره با غرب، به ملل متحد سفر خواهد کرد.
6-     جنایتی Ú©Ù‡ در 10 شهریور 1392 در اشرف رخ داد، در مفاهیم اندیشه ورزی شیعه، عاشورایی است Ú©Ù‡ تا سالها Ù…ÛŒ تواند دلیلی برای جذب نیرو به این سازمان بشود. موضع بسیاری از هواداران Ùˆ اعضای باورمند به اندیشه شیعی، پس از آنچه رخ داد، بسی محکمتر، Ùˆ سخت تر خواهد شد.
ساده اینکه، در کوتاه مدت، جنایت در 10 شهریور 1392 همچون ضربه 19 بهمن 1360 و قتل فرمانده موسی خیابانی و یارانش از جمله اشرف ربیعی، را می توان بعنوان یک ضربه بررسی کرد. اما به لحاظ استراتژیک و در طولانی مدت، عاملی می شود تا مجاهدین با بازسازی خود، و بهره گیری از جوّ ایجاد شده، ریشه های اجتماعی (اسلامی)، سیاسی (بین المللی) و حتی اقتصادی (حل و فصل اموال در اشرف) موقعیت خود را توسعه دهند.
آیا مجاهدین Ù…ÛŒ توانند از این جوّ ایجاد شده هوشمندانه بهره جسته Ùˆ طرح «Ø¬Ø¨Ù‡Ù‡ همبستگی ملی» را به مورد عمل گذاشته یا نه، بستگی دارد Ú©Ù‡ به جملات آقای جعفرزاده در برنامه افق (اشرف Ùˆ آینده سازمان مجاهدین) Ú©Ù‡ از تمام نیروها Ú©Ù‡ پیام داده اند تشکر Ù…ÛŒ کنند، تا به Ú†Ù‡ حد خوشبینانه Ùˆ راهگشایانه توجه کنیم.
 
امید من اینست که جبهه (وسیع) خلق از تئوری به پراتیک تبدیل شود، در غیر اینصورت تأثیر شکست استراتژیک رژیم به مرور زمان کمرنگ تر خواهد شد.
علی ناظر
20 شهریور 1392
سایت بحران
 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©