Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������� �����������������


دیدگاه سوم – نگاهی به خیزش 88، بخش 1 - 3
[ علی ناظر]
[Source: سایت بحران]


پیشگفتار

[...]

در این شرایط بسیار حساس، و کاملا پیچیده، آنچه که می تواند ایران را برای سرنگونی تمامیت نظام جمهوری اسلامی آماده و مسلح کند، نگاهی ریز و دقیق به گذشته و تاریخ است. می خواهم در این سلسله نوشتار با توجه به "گذشته چراغ راه آینده است"، آنچه در خرداد و تیر 1388 رخ می دهد را بررسی کنم.

اگر به میان تظاهرات کنندگان رفته و آنچه که در این نوشتار خواهد آمد را پیش بکشیم با یک برخورد مشترک روبرو می شویم. در این برهه از تاریخ که دختران جوانی چون ندا سلطانی به خاک و خون می غلطند، نه جای بحث های روشنفکرانه است و نه جای مو از ماست بیرون کشیدن. حال که مردم از اقشار مختلف در جنبشی خود بخودی و همه گیر به صحنه آمده اند، می بایست موقعیت را به نحوی انقلابی قدر دانسته و با سازماندهی و ساماندهی تظاهرات، و تشکلهای پراکنده، به جنبش سمت و سویی انقلابی بدهیم. در ادامه، گفته می شود که همزمان با هشدار دادن به مردم، می بایست مسیر خواست های مردم را به سوی رادیکالیزم هدایت کرد. می بایست با پشتیبانی از تظاهرات مردمی، که روزانه گسترده تر می شود، جنبش را زنده نگاه داشت. می بایست مردم را تشویق به شرکت در تظاهرات کرد. هشدار داده می شود که اگر مردم به خانه هایشان برگردند، تا سالها به صحنه باز نخواهند گشت. اگر این شور و خیزش مردمی سرد شود، رژیم بتواند آینده خود را برای سالها و شاید دهه ها تضمین کند.

[...]

دیدگاه سوم – بخش اول – به کجا می رویم؟

دیدگاه سوم – بخش دوم – نترسید، نترسید ما همه با هم هستیم؟

دیدگاه سوم – بخش سوم – بیتا تست یک فتنه

 





[Posted comments]

No press releases currently available



Iran's Crises  1998 - 2007   ©