Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Wednesday 29 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


پيشگفتار ماهنامه ديدگاه - خرداد
[ علی ناظر]
[Source: ماهنامه خرداد ديدگاه]


آيا خميني 15 خرداد همان خميني 22 بهمن 57 بود؟ آيا موضعگيري وي در 15 خرداد برگرفته از نگرش ارتجاعي وي بود و با در خطر ديدن منافع قشري خود چاره اي بجز آن نداشت که کرد؟ آيا موضعگيري وي در 30 خرداد رامي توان در همان جهت ارزيابي کرد؟ و يا آنکه اينبار اسلامي که او نمايندگي مي کرد در خطر بود؟ آيا 30 خرداد نتيجه جنگ دو نيروي مسلمان بود، و يا اسلام بهانه اي بود براي پيشبرد اهداف خميني؟ موضعگيري مجاهدين چطور؟ آيا في الواقع فاز سياسي در 30 خرداد 60 به سر آمده بود، و يا آنکه ارزيابي غلط مجاهدين از توانايي هاي خود، و ماهيت خميني باعث وقوع 30 خرداد شد؟ نقش محوري خميني و رهبري مجاهدين در آن مقطع از تاريخ تا چه حدي موقعيت امروز ايران را رقم زد؟ آيا مبارزه مسلحانه به مجاهدين تحميل شد، و مي توانستند با کمک ابوالحسن بني صدر، 2 خرداد ديگري تدارک ديده و نظام را پيش از تثبيت بدون خونريزي متزلزل کنند؟ موانع در آن زمان چه بود؟ آيا راه ديگري که دموکراسي را تضمين کند وجود داشت؟ راهکارهاي جريانهاي غير مجاهد که سعي در استحاله و اصلاح رژيم نمودند، تا چه حد موفق شد؟ آيا 2 خرداد و انتخاب خاتمي آخرين تير ترکش اين جريانات بود، و اين خط با شکستي استراتژي روبرو شده است؟ و يا آنکه 2 خرداد مرحله اي از تلاش مسالمت آميز بوده و اين تلاش وارد فازي ديگر در مداري ديگر شده است؟ اين تلاش تا کجا ادامه مي يابد و چگونه مي توان موفقيت آن را محک زد؟ آيا 20 خرداد 82 و اعتراضات گسترده دانشجويي بخشي از اين راهکار است و يا عميقا در تضاد با آن، و صدا اعتراض نسل نو عليه استراتژي کهنه بود؟

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©