Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 3 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

�������������������������


دو دو تا چهار تا
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


براي لحظه اي مي خواهم بيفتم تو جّو رژيم و قبول کنم که 50 در صد از مردم رأي خود را به صندوق ها ريخته اند – يعني 23 ميليون نفر در عرض يک روز به خيابانها ريخته ولي به هيچ دليلي ازدحام جمعيت در خيابانها، ازدحام ترافيک، ...مشاهده نشده است. نمي خواهم هم بپرسم که آن 50 درصد ديگر در اين روز فرخنده چه مي کرده اند. باز هم مي خواهم بپذيرم که رفسنجاني و احمدي نژاد هر کدام 20 در صد از آراء را به خود اختصاص داده اند – يعني هر کدام 4 ميليون بيشتر راي نياورده اند، يعني هر کدام فقط 4 ميليون از مردم را نمايندگي مي کنند، يعني کشک. حالا مي خواهم به گزارش کريستين امانپور از سي ان ان که معرف حضور همه هست، تن بدهم. ايشان در متن گزارش خود از رقم 30 درصد (12 ميليون نفر از کل جمعيت) مشارکت مردم استفاده کرده، و گفته که در بعضي از حوزه ها مگس هم پر نمي زده است. يعني اينکه رفسنجاني و احمدي نژاد هر کدام 20 در صد 12 ميليون را به خود اختصاص داده اند که سر انگشتي مي شود 2.5 ميليون. يعني اين آقايان فقط 2.5 ميليون از جمعيت ايران را نمايندگي مي کنند. حالا به شوراي ملي مقاومت بپردازيم. اينها مي گويند که حدود 10 در صد مشارکت مردمي وجود داشته (5 ميليون). يعني رفسنجاني و احمدي نژاد فقط 1 ميليون از مردم را نمايندگي مي کنند. خلاصه اينکه، اصلا مطرح نيست به کدام آمار و ارقام توجه کنيم، بلکه به اين واقعيت توجه کنيم که جمعيت ايران بيش از 70 ميليون نفر است و اين آقايان چيزي بين 1 تا 4 ميليون نفر را نمايندگي مي کنند. آيا مي شود به آنها اميد بست؟ بدتر اينکه خامنه اي همين 1 تا 4 ميليون را هم نمايندگي نمي کند – يعني نمي شود به آنهااميد بست. بيهوده نيست که سرنگون طلبي تنها راه است. علي ناظر – 28 خرداد 1384

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©