Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


پيشگفتار ماهنامه ديدگاه - شهريور
[ علی ناظر]
[Source: ماهنامه شهريور ديدگاه]


در اين ماهنامه از حقوق بشر و کشتار سخن بسيار آمده، اما هيچکدام مانند نوشتار مبارزان از بند رسته، مرا نيازرد. مي دانستم که رژيم تا چه حدي جنايت کرده، بار ها در باره ددمنشي رژيم خوانده ام – اصلا يکي از دلايلي که به اين حداقل کار در ديدگاه ادامه مي دهم بخاطرآنهاست از هر ايده و مرامي که باشندولي باز هم با خواندن اين کلمات بخود مي پيچم. اي واي که بر ملت ما چه گذشته است، اي واي بر ما که چنين قهرماناني را از دست داده ايم، اما هنوز نياموخته ايم که براي آزادي – حداقل براي اداي احترام به آنها، از خود بيني بگذريم و يکي شويم. هنوز نياموخته ايم که براي خاطر تمام جانباختگان راه آزادي از طعن و لعن يکديگر دست برداريم. اي واي برما که خود پسندي و خود محوري را کنار نمي گذاريم. به اين باور رسيده ام که آنها تنها کساني بودند که به حقوق بشر معتقد بودند، و ما – نه! من، سالها بايد بتازم تا راه آنها را بيابم، هر چند اميدي ندارم که آنروز برسد تا بتوانم براي احقاق حقوق ديگران از حقوق خود بگذرم آنها همچون ستارگاني هستند که هر شب در آسمان انسانيت، دلهاي مأيوس را پر فروغ مي کنند؛ ولي چه دور دست اند. چه والا مقام بودند، و ما – نه! من، چقدر زميني! يادشان گرامي، راهشان پر رهرو درود بر جانباختگان مبارز و مجاهد خلق ايران علي ناظر – 22 اوت 2004 -ديدگاه

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©